منوی اصلی

اعمال دهه اول ماه ذی الحجه

روزه گرفتن در دهه اول ذی الحجه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، فصل هفتم، استحباب  نه  روز روزه‌دارى از دهه اول ذى الحجه

تهلیلات امام علی (ع) در دهه اول ذی الحجه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، فصل ششم، ماجرای ابلاغ سوره برائت، در ادامه این فصل، تهلیلات امام علی (ع) در دهه اول ذی الحجه را بیان می کنیم:

دعاهای جبرئیل در دهه اول ذی الحجه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، فصل ششم، ماجرای ابلاغ سوره برائت، در ادامه این فصل، دعاهای جبرئیل در دهه اول ذی الحجه را بیان می کنیم:

دعای دهه اول ذی الحجه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، فصل ششم، ماجرای ابلاغ سوره برائت، در ادامه این فصل، دعای دهه اول ذی الحجه را بیان می کنیم:

ابلاغ سوره برائت در دهه اول ذی الحجه

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، فصل ششم، ماجرای ابلاغ سوره برائت در دهه اول ذی الحجه(مبسوط تر از روايت های گذشته)

نماز مستحبی در دهه اول ذی الحجه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، فصل چهارم، فضيلت نماز در هر شب دهه ذى الحجه:

فضیلت دهه اول ذی الحجه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، فصل شانزدهم، فصل دوم، سوم و چهارم، كيفيت ورود به ماه ذى الحجه و فضیلت دهه اول آن:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

نماز مستحبی در دهه اول ذی الحجه (المراقبات)

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ نماز شب های دهه اول ماه ذی الحجه که بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

دهه اول ذی الحجه

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ نامگذاری دهه اول ذی الحجه به ایام معلومات و اعمال این دهه را بیان می کند:

فضیلت دهه اول ذی الحجه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ فضیلت ماه ذی الحجه و دهه اول آن را بیان می کنیم:

روزه گرفتن در دهه اول ذی الحجه (مفاتیح الجنان)

اعمال دهه اول ماه ذی الحجه؛ اعمالی ذکر کرده اند از جمله؛ روزه گرفتن نه روز اول این دهه که ثواب روزه تمام عمر دارد.

 

نماز مستحبی در دهه اول ذی الحجه (مفاتیح الجنان)

اعمال دهه اول ماه ذی الحجه؛ اعمالی ذکر کرده اند از جمله؛ خواندن دو ركعت نماز ما بين مغرب و عشا به صورت زیر:

دعای دهه اول ذی الحجه (مفاتیح الجنان)

اعمال دهه اول ماه ذی الحجه؛ اعمالی ذکر کرده اند از روز اول تا عصر روز عرفه در عقب نماز صبح و پيش از مغرب این دعا را می خوانیم:

دعاهای جبرئیل در دهه اول ذی الحجه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال دهه اول ماه ذی الحجه؛ هدیه پنج دعا از طرف خدا به حضرت عیسی علیه السلام در این دهه:

تهلیلات امام علی (ع) در دهه اول ذی الحجه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال دهه اول ذی الحجه؛ در هر روز اين دهه تهلیلات امام علی علیه السلام را می خوانیم:

تهلیلات امام علی (ع) در دهه اول ذی الحجه (بلدالامین)

اعمال ماه ذی الحجه؛ در هر روز از دهه اول ذی الحجه، این تهلیلات را که از امام علی علیه السلام روایت شده است بخوانید:

دعای دهه اول ذی الحجه (بلدالامین)

اعمال ماه ذی الحجه؛ در روز اول این ماه این دعا را که از امام صادق علیه السلام نقل شده است بخوان:

دعای دهه اول ذی الحجه (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که این دعا را از روز اول تا عصر روز عرفه (روز نهم ذی الحجه) بعد از نماز صبح و تا قبل از نماز مغرب بخوانید:

فضیلت دهه اول ذی الحجه (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ ایام معلومات چه زمانی است و در چه ماهی قرار دارد؟

روزه گرفتن در دهه اول ذی الحجه (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ مستحب است دهه اول ماه ذی الحجه را به روزه گرفتن و اگر نتواند ...:

تهلیلات امام علی (ع) در دهه اول ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روایت کرده اند از امام علی علیه السلام که هر کس در هر روز از دهه اول ذی الحجه این تهلیلات را بخوان، خداوند به هر تهلیلی، درجه ای در بهشت از مروارید و یاقوت و ..:

دعاهای جبرئیل در دهه اول ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ جبرئیل از جانب خداوند برای حضرت عیسی علیه السلام پنج دعا هدیه آورد و به او گفت: این دعاها را در دهه اول ذی الحجه بخوان زیرا ...:

دعای دهه اول ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روایت کرده اند امام صادق علیه السلام در روز اول ذی الحجه تا روز نهم که روز عرفه است این دعا را بعد از نماز صبح و قبل از شام می خواندند:

روزه گرفتن در دهه اول ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ ایام دهه اول ماه، همه در نهایت فضیلت و برکت هستند از جمله اعمال این دهه، روزه است و فضیلت آن ..:

نماز مستحبی در دهه اول ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ اعمال ماه ذی الحجه؛ ایام دهه اول ماه، همه در نهایت فضیلت و برکت هستند از جمله اعمال این دهه، نمازی است دو رکعتی...:

فضیلت دهه اول ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ ایام دهه اول ماه، همه در نهایت فضیلت و برکت هستند از جمله: