منوی اصلی

امیدواری به خداوند در گرفتاریها

حسن ظن به خدا در زندگی

حسن ظن به خدا

زندگی انسان، همواره با سختی ها همراه است و در این مسیر انسانی موفق است، که به خدا حسن ظن داشته و نا امید نشود.