منوی اصلی

حکمت های عسکری جواد محدثی

 امام حسن عسکری (ع): جدال مکن، که شکوه و هیبت تو می رود

احادیث امام حسن عسکری (ع) : پرهیز از جدال و شوخی (پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): جدال مکن، که شکوه و هیبت تو می رود

امام حسن عسکری (ع) : هرکس از روی مردم شرم و پروا نکند، از خدا هم پروا نخواهد کرد.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : شرم و حیا (+پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : هرکس از روی مردم شرم و پروا نکند، از خدا هم پروا نخواهد کرد.

امام حسن عسکری (ع) : پرتلاش ترین و سخت کوش ترین مردم، کسی است که گناهان را ترک کند

احادیث امام حسن عسکری (ع) : ترک گناه ( +پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : پرتلاش ترین و سخت کوش ترین مردم، کسی است که گناهان را ترک کند

احادیث امام حسن عسکری (ع) : تواضع (+ پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): سلام کردن به هرکه بر او می گذری  و نشستن در جای پایین مجلس، از تواضع است.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : بهترین برادر (+ پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): بهترین برادرانت کسی است که خطای تو را فراموش کند  و نیکی تو را به یاد داشته باشد.

 امام حسن عسکری (ع): پارساترین مردم کسی است که هنگام برخورد با شبهه و مشتبه، توقف کند

احادیث امام حسن عسکری (ع) : پارساترین مردم (+ پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): پارساترین مردم کسی است که هنگام برخورد با شبهه و مشتبه، توقف کند

 امام حسن عسکری (ع): عبادت، روزه و نماز بسیار نیست؛ بلکه عبادت، تفکر بسیار در امر خداوند است.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : با ارزش ترین عبادتها (+پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): عبادت، روزه و نماز بسیار نیست؛ بلکه عبادت، تفکر بسیار در امر خداوند است.

 امام حسن عسکری (ع): بنده ی بدی است آن که دو رو و دو زبان باشد. در مقابل، از برادرش تعریف کند و پشت سر، او را بخورد.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : نکوهش دورویی و نفاق (+پوستر و بنر)

بنده ی بدی است آن که دو رو و دو زبان باشد. در مقابل، از برادرش تعریف کند و پشت سر، او را بخورد. 


امام حسن عسکری (ع) : هیچ فرد با عزّتی حق را رها نکرد، مگر آن که خوار شد

احادیث امام حسن عسکری (ع) : حق و باطل ( +پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : هیچ فرد با عزّتی حق را رها نکرد، مگر آن که خوار شد 

 امام حسن عسکری (ع): دل احمق در دهان اوست،  و دهان حکیم و فرزانه در قلب اوست.

احادیث امام حسن عسکری (ع): سنجیده سخن گوی (+ پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): دل احمق در دهان اوست،  و دهان حکیم و فرزانه در قلب اوست.

امام حسن عسکری (ع) : کم آسایش ترین مردم، کینه توز است.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : کینه توزی ( + پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : کم آسایش ترین مردم، کینه توز است.

امام حسن عسکری (ع) : برای بهره ها مراتب و درجاتی است، پس در چیدن میوه ای که نرسیده است شتاب مکن، چرا که در وقتش به دست خواهد آمد.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : پرهیز از شتاب ( پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : برای بهره ها مراتب و درجاتی است، پس در چیدن میوه ای که نرسیده است شتاب مکن، چرا که در وقتش به دست خواهد آمد.
امام حسن عسکری (ع) : در ادب تو همین بس که از آنچه از دیگری نمی پسندی، پرهیز کنی.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : ادب ( +پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : در ادب تو همین بس که از آنچه از دیگری نمی پسندی، پرهیز کنی.

امام حسن عسکری (ع) : سخاوت حدّی دارد، اگر از حدّش بگذرد، اسراف است.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : میانه روی ( +پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : سخاوت حدّی دارد، اگر از حدّش بگذرد، اسراف است. حزم و احتیاط، اندازه ای دارد، اگر از اندازه بگذرد، ترس است. 

امام حسن عسکری (ع) : هرکس در مجلسی به نشستن در جایی پایین تر از شأن خودش راضی باشد،

احادیث امام حسن عسکری (ع) : پاداش تواضع ( +پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : هرکس در مجلسی به نشستن در جایی پایین تر از شأن خودش راضی باشد، همواره خداوند و فرشتگان بر او درود می فرستند، تا وقتی که از جایش برخیزد.

امام حسن عسکری (ع) : ضعیف ترین دشمنان از نظر کید و مکر،  کسی است که دشمنی اش آشکار باشد

احادیث امام حسن عسکری : ضعیف ترین دشمن (+پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : ضعیف ترین دشمنان از نظر کید و مکر،  کسی است که دشمنی اش آشکار باشد

امام حسن عسکری (ع) : بر مردم زمانی خواهد آمد که چهره هایشان خندان و شاد است، ولی دلهایشان تاریک و گرفته است

احادیث امام حسن عسکری (ع) : عصر غیبت ( + پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : بر مردم زمانی خواهد آمد که چهره هایشان خندان و شاد است، ولی دلهایشان تاریک و گرفته است

 امام حسن عسکری (ع):بهتر از زندگی، چیزی است که چون آن را از دست دهی از «زندگی» بدت آید.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : زندگی (+پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع):بهتر از زندگی، چیزی است که چون آن را از دست دهی از «زندگی» بدت آید. 

 امام حسن عسکری (ع): فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نمی ورزند.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : فروتنی (+ پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نمی ورزند.

 امام حسن عسکری (ع):هرکس برادرش را در نهان موعظه کند، او را آراسته است.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : نصیحت کردن (+ پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع):هرکس برادرش را در نهان موعظه کند، او را آراسته است. 

 امام حسن عسکری (ع): هرکس نیکی بکارد، خوشی و شادمانی درو می کند. و هرکس بدی بکارد، پشیمانی درو می کند.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : عاقبت نیکی و بدی (+پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): هرکس نیکی بکارد، خوشی و شادمانی درو می کند. و هرکس بدی بکارد، پشیمانی درو می کند.

 امام حسن عسکری (ع): دو خصلت است که چیزی بالاتر از آن دو نیست

احادیث امام حسن عسکری (ع) : ایمان و کار خیر (+ پوستر و بنر)

​ امام حسن عسکری (ع): دو خصلت است که چیزی بالاتر از آن دو نیست:ایمان به خدا و سودرسانی به برادران.

امام حسن عسکری (ع) : از خدا پروا کنید و زینت (ما) باشید، ‌نه مایه ی عار و ننگ.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : پیروی از اهل بیت (+پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : از خدا پروا کنید و زینت (ما) باشید، ‌نه مایه ی عار و ننگ. 

امام عسکری(ع) : شرک ورزی (و ریا) در مردم،پنهان تر است از جنبیدن و حرکت مورچه بر روی سنگ سیاه در شب تاریک.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : شرک ورزی (+ پوستر و بنر)

امام عسکری(ع) : شرک ورزی (و ریا) در مردم،پنهان تر است از جنبیدن و حرکت مورچه بر روی سنگ سیاه در شب تاریک.
امام حسن عسکری (ع) : ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد؛ و روشنی کسی هستیم که از ما فروغ گیرد

احادیث امام حسن عسکری (ع) :ولایت اهل بیت (+ پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد؛ و روشنی کسی هستیم که از ما فروغ گیرد

 امام حسن عسکری (ع):از گناهانی که بخشوده نمی شود این است

احادیث امام حسن عسکری (ع) : گناه نابخشودنی (+ پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع):از گناهانی که بخشوده نمی شود این است 

پیامبر (ص): خداوند، به سبب بخشندگی و مهربانی اش بر بندگانش منت نهاد

احادیث امام حسن عسکری (ع): رسالت و هدایت پیامبر (ص) (+ پوستر و بنر)

پیامبر (ص): خداوند، به سبب بخشندگی و مهربانی اش بر بندگانش منت نهاد 

 امام حسن عسکری (ع): از مصیبت هایی که کمرشکن است، همسایه ای است که

احادیث امام حسن عسکری (ع) : همسایه بد (+ پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): از مصیبت هایی که کمرشکن است، همسایه ای است که

 امام حسن عسکری (ع): همانا رسیدن به خدا، سفری است که جز با مرکب قرار دادن شب (شب زنده داری)‌ نمی توان به آن دست یافت

احادیث امام حسن عسکری (ع) : شب زنده داری (پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): همانا رسیدن به خدا، سفری است که جز با مرکب قرار دادن شب (شب زنده داری)‌ نمی توان به آن دست یافت

امام حسن عسکری (ع): هرکس از فقها که خویشتندار باشد، دینش را نگهبان باشد،

احادیث امام حسن عسکری (ع) : تقلید کردن (+پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع): هرکس از فقها که خویشتندار باشد، دینش را نگهبان باشد، با هوای نفس خود مخالف باشد، فرمانبردار مولایش باشد، بر عموم مردم است که از او تقلید کنند.

صفحه‌ها