منوی اصلی

حکمت های نهج البلاغه

پوستر و استوری حکمت 21 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 21 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

امام علی علیه السلام: ترس با نااميدى، و شرم با محروميّت همراه است

پوستر و استوری حکمت 20 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 20 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

امام علی علیه السلام: از لغزش جوانمردان بگذريد، چه اينكه كسى از آنها نيست كه بلغزد جز آنكه خدايش دست گيرد و بلندش سازد.

پوستر و استوری حکمت 17 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 17 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 17 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 19 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 19 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 19 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 18 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 18 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 18 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

 

پوستر و استوری حکمت 16 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 16 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 16 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 15 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 15 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 15 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 14 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 14 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

 كسى را كه نزديكانش واگذارند، بيگانه او را پذيرا مى گردد.

پوستر و استوری حکمت 13 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 13 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 13 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 12 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 12 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 12 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 11 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 11 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

وقتى بر دشمن غلبه كردى، گذشت از او را شكرانه پيروزى بر وى قرار ده.

پوستر و استوری حکمت 10 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 10 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

با مردم آنچنان معاشرت كنيد كه چون از دنيا رفتيد بر شما بگريند، و اگر زنده مانديد به شما ميل نمايند.

پوستر و استوری حکمت 9 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 9 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

چون دنيا به ملّتى روى كند خوبيهاى ديگران را به آنان عاريت دهد

پوستر و استوری حکمت 8 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 8 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

از اين انسان شگفت زده شويد كه با پيه‌ى مى بيند

پوستر و استوری حکمت 7 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 7 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

صدقه دارويى است سودمند، و كردار بندگان در اين جهان پيش روى چشم آنان در آن جهان است.
 
پوستر و استوری حکمت 6 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 6 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

سينه عاقل مخزن راز اوست، گشاده رويى دام محبت، و تحمل آزار ديگران پوشاننده عيوب انسان است

پوستر و استوری حکمت 5 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 5 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

دانش ميراثى گرانبها، آداب پسنديده زيورهاى تازه، و انديشه آيينه اى صاف است.
 
پوستر و استوری حکمت 4 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 4 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 4 نهج البلاغه: ناتوانى آفت، پايدارى شجاعت، زهد در دنيا ثروت، و پاكدامنى سپر از بلاست. و رضا به قضا همنشينى  نيكوست.

پوستر و استوری حکمت 3 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 3 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

بخل عار است، و ترس نقصان، تنگدستى زيرك را از برهانش لال كند، و انسان تهيدست در ديارش غريب است.
 
پوستر و استوری حکمت 2 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 2 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

آن كه طمع را شعار خود نمود نفسش را خوار ساخت، و كسى كه سختى خود را فاش كرد

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۹۴ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۹۴ (جواد محدثی)

هنگامى كه از او پرسيدند كه خير چيست چنين فرمود: خير آن نيست كه مالت فراوان يا فرزندانت بسيار باشند

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۹۳ (جواد محدثی)

شرح صوتی حکمت ۹۳ نهج البلاغه

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۹۱ و ۹۲ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۹۱ و ۹۲ (جواد محدثی)

 اين دلها هم ملول مى شوند، آنسان، كه تن ها ملول مى شوند. پس براى شادمان ساختنشان سخنان نغز و حكمت آميز بجوييد.

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۹۰ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۹۰ (جواد محدثی)

فقيه كامل كسى است كه مردم را نه از آمرزش خداوند نوميد گرداند و، نه از رحمت حق مأيوسشان سازد، نه از مكر خدا ايمنى دهد.

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۸ و ۸۹ (جواد محدثی)

ابو جعفر، امام محمد باقر (ع) از آن حضرت حكايت كند كه فرمود:بر روى زمين مردم را از عذاب خدا، دو چيز مايه امان بود: يكى از آن دو برداشته شد 

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۶ و ۸۷(جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۶ و ۸۷(جواد محدثی)

تدبير پير را از دلاورى جوان دوست تر دارم

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۴  و ۸۵(جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۴ و ۸۵(جواد محدثی)

آنان كه از شمشير مى رهند، بيش از ديگران بمانند و صاحب فرزندان بيشترى شوند.(84) 

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۳ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۳ (جواد محدثی)

به مردى كه در ستايش او افراط مى كرد و او مى دانست كه دلش با زبانش يكى نيست چنين فرمود: من فروترم از آنچه مى گويى و فراترم از آنچه در دل دارى.
 
 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۲ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۲ (جواد محدثی)

شما را به پنج چيز وصيت مى كنم كه براى به دست آوردن آنها اگر بر شتر سوار شويد و تند بتازيد، شايسته است:
شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۱ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۸۱ (جواد محدثی)

 ارزش هر كس چيزى است كه نيكويش مى داند.
 

صفحه‌ها