منوی اصلی

دعای بعد از نافله مغرب

دعای اللهم انی اسالک موجبات رحمتک (مفاتیح الجنان)

از جمله تعقیبات نماز مغرب، (که بعد از نماز نافله مغرب خوانده می شود) دعای زیر در مفاتیح ذکر گردیده است

دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است: چهارم- دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال را می خوانیم:

سجده شکر بعد از نافله مغرب (مصباح المتهجد)

بعد از نماز نافله مغرب و دعاهای آن، سجده شکر به جا می آوریم به کیفیت زیر:

سجده شکر بعد از نافله مغرب (بلدالامین)

بعد از نماز نافله مغرب و دعاهای آن، سجده شکر به جا می آوریم به کیفیت زیر:

دعای عافیت دین بعد از نافله مغرب (مصباح المتهجد)

از جمله دعاهای بعد از نافله مغرب می باشد (بعد از دعای ابن عمار آمده است):

دعای عافیت دین بعد از نافله مغرب (بلدالامین)

از جمله دعاهای بعد از نافله مغرب می باشد (بعد از دعای ابن عمار آمده است):

دعای ابن عمار بعد از نماز نافله مغرب (بلدالامین)

در اینجا، دعایی دیگر از دعاهای بعد از نافله مغرب که توسط ابن عمار روایت شده است را می خوانیم:

دعای ابن عمار بعد از نماز نافله مغرب (مصباح المتهجد)

در اینجا، دعایی دیگر از دعاهای بعد از نافله مغرب که توسط ابن عمار روایت شده است را می خوانیم:

دعای دیگر بعد از نافله مغرب (مصباح المتهجد)

این دعا نیز از دعاهایی است که بعد از نماز نافله مغرب می خوانیم (و بعد از دعای اللهم انی اسالک موجبات رحمتک آمده است):

دعای اللهم انی اسالک موجبات رحمتک (بلدالامین)

دعای دیگر بعد از نماز نافله مغرب است (در این کتاب بعد از دعای ما شاء الله لا قوه الا بالله آمده است):

دعای اللهم انی اسالک موجبات رحمتک (مصباح المتهجد)

دعای دیگر بعد از نماز نافله مغرب است (در این کتاب بعد از دعای ما شاء الله لا قوه الا بالله آمده است):

دعای بعد از نافله مغرب (مصباح المتهجد)

دعای دیگری که بعد از نافله مغرب می خوانیم (و در این کتاب بعد از دعای اللهم انی اسالک بنور وجهک المشرق آمده) به شرح زیر می باشد:

دعای بعد از نافله مغرب (بلدالامین)

دعایی که بعد از نافله مغرب می خوانیم (و در این کتاب بعد از دعای سبحانک لا اله الا انت آمده) به شرح زیر می باشد:

دعای اللهم انی اسالک بنور وجهک المشرق (مصباح المتهجد)

دعای دیگری است (بعد از دعاهای دو رکعت اول و دوم آورده شده است) که بعد از نماز نافله مغرب می خوانیم:

دعای بعد از دو رکعت دوم نافله مغرب (مصباح المتهجد)

دعایی است که بعد از دو رکعت دوم نماز نافله مغرب می خوانیم:

دعای بعد از دو رکعت اول نافله مغرب (مصباح المتهجد)

دعایی است که بعد از دو رکعت اول نماز نافله مغرب می خوانیم: