منوی اصلی

دعای بعد از نماز حاجت

دعای بعد از نماز حاجت امام رضا (ع) (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین دعایی ذکر شده بعد از نماز حاجت امام رضا علیه السلام که در روز جمعه خوانده می شود و به دعای فرج معروف می باشد:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهای حاجت که در روز جمعه خوانده می شود، بسیارند: اگر حاجت مهمی برایت پیش آمد، سه روز آخر هفته را روزه بگیر و ...:

نماز حاجت شب شنبه (مصباح المتهجد)

اعمال جمعه؛ از امام صادق علیه السلام روایت شده است، (برای برآورده شدن حاجت؛) روز چهارشنبه، پنج شنبه، و جمعه را روزه بگیر و در شب شنبه نماز بخوان و بگو:
يَا رَبِّ يَا رَبِّ ...

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ نماز دیگر حاجت، اگر حاجت مهمی داشتی، سه روز آخر هفته را روزه بگیر و دو رکعت نماز قبل از دو رکعت خواند شده قبل از ناپدید شدن خورشید ..:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ نماز دیگر حاجت که از امام صادق علیه السلام روایت شده هنگامی که حاجتی داشتی، روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرو دو رکعت نماز هنگام ناپدید شدن خورشید به جا آور و دعای زیر را بخوان:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ روز جمعه را غسل کن و لباس پاکیزه و نو بپوش و دو رکعت نماز به شرح زیر به جا آور:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ علاوه بر نمازهایی که برای روز جمعه ذکر شد؛نماز حاجت دیگر در روز جمعه؛ هرگاه برايت به خداى عزّ و جلّ حاجت مهمى روى‏ دهد سه روز پى‏ در پى كه چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد، روزه بگير، و در روز جمعه غسل کن و دو رکعت نماز بخوان و دعای زیر را بخوان:

نماز حاجت از امام عسکری (ع) در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ امام عسکری علیه السلام، هنگامی که حاجت مهمی داری، سه روز آخر هفته را روزه بگیر و روز جمعه را غسل کن و به مسکین صدقه بده و چهار رکعت نماز به کیفیت زیر را نیز بخوان: