منوی اصلی

زیارت مطلقه امام علی علیه السلام

زیارت مطلقه پنجم امام علی (ع) (کامل الزیارات)

باب يازدهم- زيارت قبر امير المؤمنين عليه السّلام و كيفيت زيارت و خواندن دعا در آنجا؛ حدیث سوم، زیارت مطلقه پنجم امام علی علیه السلام را بیان می کند:

زیارت مطلقه اول امام علی (ع) (کامل الزیارات)

باب يازدهم- زيارت قبر امير المؤمنين عليه السّلام و كيفيت زيارت و خواندن دعا در آنجا؛ حدیث دوم این باب، زیارت مطلقه اول امام علی علیه السلام را بیان می کند:

زیارت مطلقه دوم امام علی (ع) (زیارت امین الله) (کامل الزیارات)

باب يازدهم- زيارت قبر امير المؤمنين عليه السّلام و كيفيت زيارت و خواندن دعا در آنجا؛ حدیث اول، زیارت مطلقه دم امام علی علیه السلام که همان زیارت امین الله است را بیان می کند و می خوانیم:

زیارت امام علی (ع) در روز عید غدیر (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز هجدهم، روز عید غدیر و عید الله اکبر است و اعمال آن: سوم- زيارت امام علی عليه السلام

زیارت مطلقه اول امام علی (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام؛ زیارات مطلقه، مقید به زمان خاصی نیست و هر زمان می توان خواند، زیارت مطلقه اول:

دعای بعد از هر نماز در نجف اشرف (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام؛ زیارات مطلقه، در اینجا، دعایی که بعد از زیارت امام علی و بعد از هر نماز در نجف اشرف خوانده می شود را بیان می کنیم:

دعای علقمه بعد از نماز زیارت امام علی (ع)

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام؛ زیارات مطلقه، دعایی در عقب نماز زیارت امام علی علیه السلام:

زیارت مطلقه دوم امام علی (ع) (زیارت امین الله) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام، زیارات مطلقه، زیارت دوم: زیارت امین الله که هم از زیارات مطلقه، هم مخصوصه روز غدیر و هم از زیارات جامعه محسوب می شود:

زیارت مطلقه سوم امام علی (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام؛ زیارات مطلقه، مقیّد به زمانی خاص نیست و هر زمان می توان خواند: زيارت مطلقه سوم :

زیارت مطلقه چهارم امام علی (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام؛ زیارات مطلقه، مقیّد به زمانی خاص نیست و هر زمان می توان خواند: زيارت مطلقه چهارم

زیارت مطلقه پنجم امام علی (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام؛ زیارات مطلقه، مقیّد به زمانی خاص نیست و هر زمان می توان خواند: زيارت مطلقه پنجم :

زیارت مطلقه ششم امام علی (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام، زیارات مطلقه، مقیّد به زمانی خاص نیست و هر زمان می توان خواند، زیارت مطلقه ششم:

زیارت مطلقه هفتم امام علی (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام؛ زیارات مطلقه، مقیّد به زمانی خاص نیست و هر زمان می توان خواند، زيارت مطلقه هفتم:

آمدن امام زین العابدین (ع) به زیارت امیرالمومنین (ع)

در این قسمت از زیارات مطلقه، به روایتی از سید بن طاووس می پردازیم: