منوی اصلی

صلوة الجمعه

نماز حاجت دیگر امام صادق (ع) (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهای حاجت که در روز جمعه خوانده می شود، بسیارند؛ از جمله آنهاست، نماز امام صادق علیه السلام که در کتاب وسائل الی المسائل آمده است:

نماز رهایی از زندان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛ نمازهای حاجت بسیارند، نمازی است که از امام کاظم علیه السلام روایت شده:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهای حاجت که در روز جمعه خوانده می شود، بسیارند: اگر حاجت مهمی برایت پیش آمد، سه روز آخر هفته را روزه بگیر و ...:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهای حاجت که در روز جمعه خوانده می شود، بسیارند از جمله این نماز که هنگام ناپدید شدن ظهر روز جمعه خوانده می شود:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ مازهای حاجت که در روز جمعه خوانده می شود، نبسیارند: از آن جمله است نماز امام صادق برای فقر:

روایتی از امام صادق (ع) برای برآوردن حاجت (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهای حاجت که در روز جمعه خوانده می شود بسیارند؛ روایتی از امام صادق علیه السلام که فرمودند سه روز آخر هفته را روزه بگیر و ...:

نماز حاجت در روز جمعه (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛ نمازهای حاجت بسیارند از جمله این نماز که ازامام صادق علیه السلام روایت شده:

دعای نماز جعفر طیار (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛

نماز حاجت پیامبر (ص) در روز جمعه (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛

نماز کامله (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛

نماز اعرابی (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛

نماز حضرت فاطمه زهرا (س) (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛

نماز امیرالمومنین (امام علی) (ع) (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛

نماز رسول الله (ص) (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛

نماز رهایی از زندان (مصباح المتهجد)

اعمال جمعه؛ در این اعمال، روایتی از امام کاظم علیه السلام نقل شده که فرمودند: پیامبر را در خواب دیدم و به من فرمودند: چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه را روزه بگیر و موقع افطار بین نماز ...:

کیفیت خواندن نماز روز جمعه (مصباح المتهجد)

بعد از اینکه زمان خواندن نماز جمعه مشخص گردید، چگونگی خواندن نماز جمعه را (سوره هایی که در این نماز می خوانیم و دعای قنوت نماز) بیان می کنیم:

زمان نماز روز جمعه (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ زمانی که نماز روز جمعه خوانده می شود را از دیدگاه روایات بیان می کنیم:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ نماز دیگر حاجت، اگر حاجت مهمی داشتی، سه روز آخر هفته را روزه بگیر و دو رکعت نماز قبل از دو رکعت خواند شده قبل از ناپدید شدن خورشید ..:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ نماز دیگر حاجت که از امام صادق علیه السلام روایت شده هنگامی که حاجتی داشتی، روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرو دو رکعت نماز هنگام ناپدید شدن خورشید به جا آور و دعای زیر را بخوان:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ روز جمعه را غسل کن و لباس پاکیزه و نو بپوش و دو رکعت نماز به شرح زیر به جا آور:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ نزد ابی عبدالله بودم، بعضی از اصحاب وارد شدند، فردی گفت: من فقیرم، امام فرمود: روز چهارشنبه را روزه بگیر و جمعه روز سوم، زیارت کن پیامبر را از بالای سطحی، دو رکعت نماز بخوان بطوری که احدی تو را نبیند و بگو:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ علاوه بر نمازهایی که برای روز جمعه ذکر شد؛نماز حاجت دیگر در روز جمعه؛ هرگاه برايت به خداى عزّ و جلّ حاجت مهمى روى‏ دهد سه روز پى‏ در پى كه چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد، روزه بگير، و در روز جمعه غسل کن و دو رکعت نماز بخوان و دعای زیر را بخوان:

نماز حاجت در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ علاوه بر نمازهایی که برای روز جمعه ذکر شد؛ نماز حاجت در روز جمعه است که از امام صادق علیه السلام روایت شده است :

نماز اعرابی (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ علاوه بر نمازهایی که برای روز جمعه ذکر شد، نمازهای دیگری هم هست از جمله نماز اعرابی که به شرح زیر خوانده می شود:

نماز حاجت پیامبر (ص) در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ از جمله نمازهایی که برای روز جمعه ذکر شد، نمازهای حاجت هم هست که یکی از آنها؛ انس بن مالک از پیامبر روایت کرده است و به شرح زیر خوانده می شود:

نماز کامله (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ علاوه بر نمازهایی که برای روز جمعه ذکر شد، نمازهای دیگری هم هست که در روز جمعه خوانده می شوند مانند نماز کامله است:

نماز امیرالمومنین (امام علی) (ع) (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ نماز امیرالمومنین علی علیه السلام: هر که این نماز را بخواند مانند روزی که از مادر متولد شده باشد و حاجت های او برآورده شود:

نماز رسول الله (ص) (مصباح المتهجد)

نمازهای مستحب در روز جمعه؛ نماز پیامبر صلی الله علیه و آله را به شرح زیر می خوانیم: