منوی اصلی

چشم دل

حقیقت هدایت و گمراهی

هدایت نوری است که در قلب انسان واقع می شود و به او بصیرتی می بخشد که حق و باطل را می شناسد.

ظالمان رستگار نمی شوند

انسان با قلب خود راه به بندگی خدا می جوید. سر باز زدن از هدایت قلب انسان را به قهقرا می کشاند و قلب او را کر و کور می گرداند و این ظلم آشکار انسان به خود است.

فلاح و خسران در قرآن

هر موجود قابلیت های بالقوه و استعدادهای درونی دارد و کمال مطلوب آن موجود, فعلیت بخشیدن به این استعدادها است. انسان استعداد مشاهده ملکوت را داراست

غفلتی مرگ بار

تمام هستی انسان به سرمایه ایست که در قلب خود دارد. غفلت نمودن از خدا این سرمایه را بر باد می دهد و انسان را به نابودی می کشاند.