منوی اصلی

چگونگی خواندن نماز شب

کیفیت نماز شب (رساله باقیات الصالحات)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: کیفیت خواندن نماز شب را بیان می کنیم:

نماز شفع (مفاتیح الجنان)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: بعد از خواندن هشت رکعت نماز شب، سه رکعت دیگر از نمازهای شب به نام نماز شفع که دو رکعت است و نماز وتر که یک رکعت است باقی می ماند نماز شفع را به صورت زیر می خوانیم:

نماز وتر (رساله باقیات الصالحات)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: در اینجا نماز وتر (که یک رکعت است) و دعاهایی که در قنوت این نماز خوانده می شود، را بیان می کنیم:

نماز وتر (مصباح المتهجد)

نماز شب؛ چگونگی خواندن ده رکعت نماز شب را بیان کردیم حال به خواندن نماز وتر که یک رکعت است و دعای قنوت آن می پردازیم:

نماز شفع (مصباح المتهجد)

نماز شب یازده رکعت است، که هشت رکعت آن را گفتیم، دو رکعت نماز شفع است و یک رکعت دیگر نماز وتر که در اینجا نماز شفع را بیان می کنیم:

کیفیت نماز شب (بلدالامین)

کیفیت خواندن نماز شب؛ هنگامی که از خواب برمی خیزیم ، دعای زیر را می خوانیم:

کیفیت نماز شب (مصباح المتهجد)

برخاستن از خواب و خواندن نماز شب؛ هنگامی که از خواب بیدار می شویم، دعای زیر را می خوانیم