منوی اصلی

کیفیت نماز حاجت

نماز حاجت امام صادق (ع) (مفاتیح الجنان)

ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 13. نمازهایی برای براورده شدن حاجت بیان می کنیم، دومین نماز، نماز حاجتی است که امام صادق علیه السلام فرموده اند بخوان و آن را به پیامبر هدیه کن و ...:

نماز حاجت دیگر امام صادق (ع) (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهای حاجت که در روز جمعه خوانده می شود، بسیارند؛ از جمله آنهاست، نماز امام صادق علیه السلام که در کتاب وسائل الی المسائل آمده است:

نماز حاجت در تاریکی شب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهای حاجت که در روز جمعه خوانده می شود،بسیارند: از جمله، نمازی که امام صادق علیه السلام فرمودند در تاریکی و دل شب خوانده شود:

نماز حاجت امام رضا (ع) (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛ نمازهای حاجت بسیارند؛ از جمله نمازی است که از امام رضا علیه السلام روایت گردیده است:

نماز حاجت امام رضا (ع) (مصباح المتهجد)

دعاها و نمازهای متفرقه، در بیان عباداتی که به زمان و موقعیت معینی اختصاص ندارند: نمازهای حاجت، از آن جمله است نمازی که امام رضا علیه السلام به مقاتل تعلیم نمودند:

نماز حاجت امام صادق (ع) (مصباح المتهجد)

دعاها و نمازهای متفرقه، در بیان عباداتی که به زمان و موقعیت معینی اختصاص ندارند: نمازهای حاجت، از جمله نمازی است که از امام صادق علیه السلام نقل گردیده است:

نماز حاجت امام صادق (ع) (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛ نمازهای حاجت بسیارند، نماز حاجتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

نماز حاجت دیگر امام صادق (مصباح المتهجد)

دعاها و نمازهای متفرقه، در بیان عباداتی که به زمان و موقعیت معینی اختصاص ندارند: نمازهای حاجت ،

نماز حاجت

باب دوم؛ ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 10. نماز حاجت و چگونگی خواندن آن:

نماز حاجت در نیمه شب (مفاتیح الجنان)

ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 13. نمازهایی برای براورده شدن حاجت بیان می کنیم، اولین نماز از کتاب مکارم

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ علاوه بر نمازهایی که برای روز جمعه ذکر شد؛نماز حاجت دیگر در روز جمعه؛ هرگاه برايت به خداى عزّ و جلّ حاجت مهمى روى‏ دهد سه روز پى‏ در پى كه چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد، روزه بگير، و در روز جمعه غسل کن و دو رکعت نماز بخوان و دعای زیر را بخوان:

نماز حاجت در تاریکی شب (مصباح المتهجد)

در اینجا دو نماز در تاریکی شب به جهت براورده شدن حاجت ها آورده شده است که می خوانیم: