منوی اصلی

یاران امام حسین علیه السلام

کلیپ تصویری: یاران شیدایی (بوی پیراهن یوسف)

کلیپ تصویری: یاران شیدایی (بوی پیراهن یوسف)

کلیپ تصویری: یاران شیدایی (بوی پیراهن یوسف)

کلیپ تصویری: یاران شیدایی (حضرت علی اکبر (ع))

کلیپ تصویری: یاران شیدایی (حضرت علی اکبر (ع))

کلیپ تصویری: یاران شیدایی (حضرت علی اکبر (ع))

کلیپ تصویری: یاران شیدایی (رضیع الصغیر؛ علی اصغر (ع))

کلیپ تصویری: یاران شیدایی (رضیع الصغیر؛ علی اصغر (ع))

کلیپ تصویری: یاران شیدایی (رضیع الصغیر؛ علی اصغر (ع))

کلیپ تصویری: یاران شیدایی (احلی من العسل)

کلیپ تصویری: یاران شیدایی (احلی من العسل)

کلیپ تصویری: یاران شیدایی  (احلی من العسل)

کلیپ تصویری: یاران شیدایی (مَا رَأَیْتُ إِلَّا جَمِیلًا)

کلیپ تصویری: یاران شیدایی (مَا رَأَیْتُ إِلَّا جَمِیلًا)

مَا رَأَیْتُ إِلَّا جَمِیلًا

کلیپ تصویری: یاران شیدایی (حر بن یزید ریاحی)

کلیپ تصویری: یاران شیدایی (حر بن یزید ریاحی)

کلیپ تصویری: یاران شیدایی (حر بن یزید ریاحی)

کلیپ تصویری یاران امام حسین (ع): انس بن حارث

کلیپ تصویری یاران امام حسین (ع): انس بن حارث

کلیپ تصویری یاران امام حسین (ع): انس بن حارث

مجموعه پوستر عبرتهای عاشورایی

مجموعه پوستر عبرتهای عاشورایی

این مجموعه نگاهی دارد به شخصیت های مختلفی که در منابع مربوط به حادثه عاشورا از آنها نام برده شده است یا به نحوی نقش داشته اند.

مجموعه بالاتر از ایثار

مجموعه ایثارگران عاشورایی در کلام رهبری (+پوستر)

مجموعه آشنایی با ایثار گران روز عاشور ادر کلام رهبر

یاران عاشورایی

یاران عاشورایی در کلام رهبری (3) (+پوستر)

مجموعه آشنایی با یاران امام حسین در روز عاشورا بهمراه پوستر

یاران عاشورایی

یاران عاشورایی در کلام رهبری (2) (+پوستر)

مجموعه آشنایی با یاران امام حسین در روز عاشورا بهمراه پوستر

یاران عاشورایی

یاران عاشورایی در کلام رهبری (1) (+پوستر)

مجموعه آشنایی با یاران امام حسین در روز عاشورا بهمراه پوستر

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: جون بن خوی (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت جون بن خوی(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان: خوش بوتر از گل ها: جون بن خوی)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: بریربن حضیر ( +عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت بریربن حضیر(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان: معلم شهید عاشورا : بریربن حضیر)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: زهیر بن قین بجلی (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت زهبر بن قین بجلی(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان: رسته از تردید: زهبر بن قین بجلی)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: عبدالرحمن بن عبدالله (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت  عبدالرحمن بن عبدالله(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان:همراه سفیر امام: عبدالرحمن بن عبدالله)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: عابس بن ابی شبیب شاکری ( +عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت عابس بن ابی شبیب شاکری (عکس نوشته و پوستر) (با عنوان:زخمی باران سنگ: عابس بن ابی شبیب شاکری)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: عمرو بن قرظه (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت عمرو بن قرظه (عکس نوشته و پوستر) (با عنوان:برادری در مقابل برادر: عمربن قرظه)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: مسلم بن عوسجه (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت مسلم بن عوسجه (عکس نوشته و پوستر) (با عنوان: عاشق پاکباخته؛ مسلم بن عوسجه)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: بشر بن عمرو (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت ابراهیم بن عمرو(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان: ابراهیم کربلا: ابراهیم بن عمرو)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی : هلال بن نافع ( +عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت  نافع بن هلال  (عکس نوشته و پوستر) (با عنوان: هلال شب های کربلا: نافع بن هلال)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: مسلم بن عقیل ( +عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت  مسلم بن عقیل(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان سفیر تنها: مسلم بن عقیل)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: مدافعان حرم (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه  از مدافعان حرم  (عکس نوشته و پوستر) (با عنوان: مدافعان حرم)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی : حر بن یزید ریاحی (+ عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت  حر بن یزید ریاحی  (عکس نوشته و پوستر) (با عنوان: آزاده در دنیا و آخرت: حربن یزید ریاحی)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی : عبدالله بن وهب (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت عبدالله بن وهب(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان: تازه مسلمان کربلا: عبدالله بن وهب)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا بهمراه پوستر

یاران عاشورایی: حنظله بن اسعد شبامی (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت حنظله بن اسعد شبامی(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان مومن آل فرعون عاشورا: حنظله بن اسعد شبامی)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: انس بن حرث کاهلی (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت انس بن حرث کاهلی(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان تبیین گر مرزها: انس بن حرث کاهلی)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: ابوثمامه عمرو بن عبدالله صائدی (+ عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت ابوثمامه عمروبن عبدالله صائدی(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان منادی نماز: ابوثمامه عمروبن عبدالله صائدی)

 

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی : حجاج بن مسروق جعفی (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت حجاج بن مسروق جعفی(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان موذن کربلا: حجاج بن مسروق جعفی)

 

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی : قیس بن مسهر صیداوی (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت قیس بن مسهر صیداوی (عکس نوشته و پوستر) (با عنوان سفیر سرخ: قیس بن مسهر صیداوی)

صفحه‌ها