منوی اصلی

اعمال مابین طلوع و غروب آفتاب

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عصر (مفاتیح الجنان)

از جمله تعقیبات نماز عصر، تلاوت سوره قدر است که روایتی در باره فضیلت تلاوت این سوره نقل شده است:

دعاهای وقت طلوع و غروب آفتاب (مفاتیح الجنان)

بعد از نمازها سجده شکر مستحب است و بر خواندن دعاهای طلوع و غروب آفتاب و محافظت کردن از این دو زمان چه در آیات و چه در روایات تاکید بسیاری شده است:

آداب به مسجد رفتن (رساله باقیات الصالحات)

فصل اول از باب اول: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ دعاهایی که هنگام خارج شدن از خانه به قصد مسجد رفتن و هنگام ورود به مسجد می خوانیم:

آداب نماز خواندن (رساله باقیات الصالحات)

فصل اول از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ دعایی که قبل از نماز می خوانیم:

آداب نماز ظهر

فصل دوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است: در ابتدا، آداب نماز ظهر را بیان می کنیم:

دعای وقت زوال (رساله باقیات الصالحات)

فصل دوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است: دعایی که هنگام ظهر شرعی می خوانیم:

نوافل ظهر (رساله باقیات الصالحات)

فصل دوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است؛ بعد از انجام دادن آداب نماز ظهر، نوافل آن را به صورت زیر می خوانیم:

نوافل نماز عصر (رساله باقیات الصالحات)

فصل دوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است: بعد از خواندن نماز ظهر، ابتدا نوافل را به جا می آوریم:

دعای خروج از مسجد (رساله باقیات الصالحات)

فصل دوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است: هنگام بیرون رفتن از مسجد می خوانیم:

استغفار بعد از نماز عصر (رساله باقیات الصالحات)

فصل دوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است: تعقیبات نماز عصر، استغفار:

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عصر (رساله باقایت الصالحات)

فصل دوم از باب اول: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است: تعقیبات نماز عصر، تلاوت سوره قدر و سجده شکر:

دعای خروج از مسجد (مصباح المتهجد)

تعقیبات نماز عصر؛ بعد از خواندن نماز عصر و دعاهای آن، هنگام خروج از مسجد، دعای زیر را می خوانیم:

نوافل ظهر (مصباح المتهجد)

نوافل نماز ظهر و دعای بعد از آن را بیان می کنیم و سپس به آداب خواندن نماز ظهر می پردازیم:

دعای هنگام ورود به مسجد (بلدالامین)

هنگامی که خواستی وارد مسجد شوی، ابتدا پای راست را مقدم بدار و بخوان:

دعای هنگام ورود به مسجد (مصبح المتهجد)

هنگامی که خواستی وارد مسجد شوی، ابتدا پای راست را مقدم بدار و بخوان:

دعای وقت زوال (مصباح المتهجد)

نماز ظهر اولین نمازی است که واجب شده پس هنگامی که زوال فرارسید، اولین دعایی که می خوانیم این است:

دعای خروج از مسجد (بلدالامین)

تعقیبات نماز عصر؛ بعد از خواندن نماز عصر و دعاهای آن، هنگام خروج از مسجد، دعای زیر را می خوانیم:

دعای وقت زوال (بلدالامین)

نماز ظهر اولین نماز است که واجب شده است و هنگام زوال خورشید دعاهایی وارد شده است