منوی اصلی

روز نهم

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز نهم ماه ربیع الاول

در فصل چهارم این کتاب، مهمترین اعمال ماه ربیع الاول را بیان کرده است، که از جمله آنها، روز نهم ربیع الاول می باشد، که دشمن خدا در این روز نابود گشته است.

انفاق در روز نهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ربیع الاول؛ انفاق در روز نهم ربیع الاول، باعث آمرزش گناهان می گردد.

اطعام مومنان و شادمانی در روز نهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز نهم، چون اولین روز امامت امام زمان علیه السلام به شمار می آید، شادمانی در این روز سفارش شده است:

اطعام مومنان و شادمانی در روز نهم ربیع الاول (زاد المعاد)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز نهم ماه که مستحب است در این روز اطعام برادران مومن و ...:

انفاق در روز نهم ربیع الاول (زاد المعاد)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز نهم ماه و روزی است که انفاق کردن در آن سفارش بسیار شده است که حدیثی در ارتباط با فضیلت این روز را بیان می کنیم: