منوی اصلی

نماز عشاء

تعقیبات نماز ظهر (مفاتیح الجنان)

تعقیبات نماز های یومیه

تهلیل بعد از هر نماز هنگام طلوع و غروب (مفاتیح الجنان)

این تهلیل از جمله تعقیبات مشترک می باشد که بعد از هر نماز خوانده می شود و در آن به اینکه خدایی جز خدای یکتا نیست و .. شهادت می دهیم:

دعای طلب رزق بعد از نماز عشا (مفاتیح الجنان)

از جمله تعقیبات نماز عشاء به نقل از مصباح المتهجد، دعای اَللَّهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ لِي عِلْمٌ است که به نام دعای طلب رزق توسط مولف معرفی شده است:

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عشا (مفاتیح الجنان)

در تعقیبات نماز عشاء، تلاوت سوره قدر نیز مستحب است

نماز وتیره (مفاتیح الجنان)

در تعقیبات نماز عشا، دو رکعت نماز نافله نشسته به نام نماز وُتَیرِه آورده شده است که به صورت زیر خوانده می شود:

تهلیل ماثور و فضیلت آن (رساله باقیات الصالحات)

فصل اول از باب اول: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود: دوادزهم- فضیلت تهلیل ماثور

دو نماز بعد از نماز عشا (مصباح المتهجد)

دو نماز دیگر بعد از نماز عشا اورده شده است که مستحب است بخوانیم یکی دو رکعت است و دیگری از پیامبر(ص) روایت شده است:

دعای بعد از نماز وتیره (مصباح المتهجد)

دعایی بعد از نماز وتیره (که نماز نافله نشسته بعد از نماز عشا است)، ذکر شده که می خوانیم:

نماز وتیره (مصباح المتهجد)

تعقیابت مخصوص نماز عشا؛ دو رکعت نافله نشسته است که بعد از نماز عشا می خوانیم:

سجده شکر بعد از نماز عشا (بلدالامین)

بعد از خواندن نماز عشا و تعقیابت آن، سجده شکر را با دعاهایی که در زیر آمده به جا می آوریم:

سجده شکر بعد از نماز عشا (مصباح المتهجد)

بعد از خواندن نماز عشا و تعقیابت آن، سجده شکر را با دعاهایی که در زیر آمده به جا می آوریم:

دعای ابن عمار بعد از نماز عشا (بلدالامین)

یکی دیگر ازد عاهایی که در تعقیبات نماز عشا می خوانیم، دعای روایت شده از معاویه بن عمار است:

دعای ابن عمار بعد از نماز عشا (مصباح المتهجد)

یکی دیگر ازد عاهایی که در تعقیبات نماز عشا می خوانیم، دعای روایت شده از معاویه بن عمار است:

دعای بعد از نماز عشا (بلدالامین)

تعقیبات مخصوص نماز عشا؛ دعایی دیگر است که این دعا نیز بعد از نماز عشا خوانده می شود به شرح زیر:

دعای بعد از نماز عشا (مصباح المتهجد)

تعقیبات مخصوص نماز عشا؛ دعایی دیگر است که این دعا نیز بعد از نماز عشا خوانده می شود به شرح زیر:

دعای اللهم رب السماوات السبع (بلدالامین)

این دعا نیز از جمله تعقیبات نماز عشا می باشد که به صورت زیر می خوانیم:

دعای اللهم رب السماوات السبع (مصباح المتهجد)

این دعا نیز از جمله تعقیبات نماز عشا می باشد که به صورت زیر می خوانیم:

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عشا (بلدالامین)

بعد از خواندن نماز عشا، تعقیبات آن را می خوانیم که تلاوت این سوره به شرح زیر یکی از آنهاست:

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عشا (مصباح المتهجد)

بعد از خواندن نماز عشا، تعقیبات آن را می خوانیم که تلاوت این سوره به شرح زیر یکی از آنهاست:

دعای طلب رزق بعد از نماز عشا (مصباح المتهجد)

از جمله تعقیبات مخصوص نماز عشا این دعاست که می خوانیم:

دعای طلب رزق بعد از نماز عشا (بلدالامین)

از جمله تعقیبات مخصوص نماز عشا این دعاست که می خوانیم:

آداب نماز عشا (بلدالامین)

هنگامی که روشنایی پس از غروب آفتاب پنهان شد، نماز عشا را می خوانیم:

آداب نماز عشا (مصباح المتهجد)

هنگامی که روشنایی پس از غروب آفتاب پنهان شد، نماز عشا را می خوانیم:

تهلیل دیگر بعد از هر نماز (مصباح المتهجد)

این تهلیل از جمله تعقیبات مشترک می باشد که بعد از هر نماز خوانده می شود

تهلیل دیگر بعد از هر نماز (بلدالامین)

این تهلیل از جمله تعقیبات مشترک می باشد که بعد از هر نماز خوانده می شود