منوی اصلی

شعر معراج مومن (درباره نماز)

شعر معراج مومن (درباره نماز)

با نماز آئینه دل بی غش است

بی نماز،آئینه ها در آتش است

با نماز،آئینه دل صیقلی است 

بی نماز آکنده از کفر جلی است

در نماز آداب خود گم کردن است 

با خدای خود تکلم کردن است 

ای نماز،ای روح تقوی،روح دین

چلچراغ روشن حق الیقین

از تو دل گلخانه دین می شود

کام مومن با تو شیرین می شود

ای نماز ای نور حق در آیه ات

وی بهشت جاودان همسایه ات

ای نماز ای دیده دل تاثیر تو

می کند وصلم به حق تکبیر تو

در قیامت،قامت ما سبزتر

در قنوت تو دعاها سبزتر

گردد از آب وضویت بی گمان

نخل جلن امروز و فردا سبزتر

ای فروغ خانه دل می شود

در رکوعت باغ تقوا سبزتر

در سجودت سجده یر حق می برم 

تا رسم بر حق تعالی سبزتر...

در تشهد شهد ایمان می چشم

نور قرآن را  ز قرآن می چشم

شاعر:محمود تاری


منبع:نافله باغ(مجموعه شعر3)،به اهتمام دکتر محمدرضا سنگری،ستاد اقامه نماز،76،صص69-70

افزودن دیدگاه جدید