منوی اصلی

داستانهای ائمه: امام صادق (ع): همسفر حج

داستانهای ائمه: امام صادق (ع): همسفر حج

مردی از سفر حج برگشته سرگذشت مسافرت خودش و همراهانش را برای امام صادق تعریف می كرد، مخصوصا یكی از همسفران خویش را بسیار می ستود كه چه مرد بزرگواری بود، ما به معیت همچو مرد شریفی مفتخر بودیم. یكسره مشغول طاعت و عبادت بود، همینكه در منزلی فرود می آمدیم او فورا به گوشه ای می رفت و سجاده ی خویش را پهن می كرد و به طاعت و عبادت خویش مشغول می شد.
امام: «پس چه كسی كارهای او را انجام می داد؟ و كه حیوان او را تیمار می كرد؟»
- البته افتخار این كارها با ما بود. او فقط به كارهای مقدس خویش مشغول بود و كاری به این كارها نداشت.
- بنابراین همه ی شما از او برتر بوده اید.

منبع: داستان راستان،شهید مطهری،جلد اول.

 

افزودن دیدگاه جدید