منوی اصلی

شعر شهادت امام باقر علیه السلام

شعر شهادت امام باقر علیه السلام

دل پاکش ز جور خصم دون خست
چه گویم کار گردون این چنین هست 
بلی تا بود کار چرخ این بود
همیشه با خداخواهان  بکین بود
به دوران هشام کفر آئین
بسی محنت بدید آن خسرو دین
هشام از شام از عدوان و بیداد
برای زین دین زینی فرستاد
بسوی یثرب آن زین چون روان شد
ز دست شهسوار دین عنان شد
چو جا بگرفت بر زین قطب پنجم
زخم هر چرخ لرزان شد هم انجم
چو از جور هشام آن شاه مظلوم
بشد از زین زهر آلود مسموم
پیاده شد زا اسب آن زیب افلاک
تو گفتی آفتاب افتاد بر خاک
بر روز هفتم ذی الحجه آن شاه 
نهان شد از نظر در برابر چون ماه 
در این ماتم هر آن کس در فغان است 
ز احوال قیامت درامان است 
دل (عارفچه) زین غم پر الم گشت
سرشک چشم او جاری جویم گشت 
شاعر:(میرزا محمد حسین عارفچه)

منبع: زمزمه های جاویدان، بهروز شیر محمدی، انتشارات مفید، 1375 ،صص124-125.

 

افزودن دیدگاه جدید