دعای سحر (دانلود متن، ترجمه و صوت)

دعای سحر (دانلود متن، ترجمه و صوت)

۲۷ مرداد ۱۳۹۴ 0 ادعیه و زیارات

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم سوم در اعمال سحرهای ماه مبارک رمضان است و آن چند امر است؛ سوم- بخواند دعاى عظيم الشأنى را كه از حضرت امام رضا عليه السلام نقل شده كه فرموده‏ اند: اين دعايى است كه حضرت امام محمد باقر عليه السلام در سحرهاى ماه رمضان مى ‏خواندند

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَبْهَاهُ وَ كُلُّ بَهَائِكَ بَهِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ‏

خدايا من از تو درخواست مى ‏كنم به حق نورانيترين مراتب انوارت در صورتى كه تمام مراتب آن نورانى است خدايا پس درخواست مى‏ كنم به حق تمام مراتب نورانيتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَ كُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَمَالِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق نيكوترين مراتب جمالت در صورتى كه تمام مراتب جمالت نيكو است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام مراتب جمالت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَلاَلِكَ بِأَجَلِّهِ وَ كُلُّ جَلاَلِكَ جَلِيلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَلاَلِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق عاليترين مراتب جلالت در صورتيكه تمام مراتب جلالت عاليست خدايا پس از تو درخواست مي كنم بحق تمام مراتب جلالت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِهَا وَ كُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست می كنم بحق بزرگترين مراتب‏ عظمتت در صورتى كه تمام مراتب عظمتت بزرگ است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام مراتب عظمتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ وَ كُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق روشنترين مراتب نورت در صورتى كه تمام مراتب نورت روشن است خدايا پس از تو درخواست مى‏ كنم به حق تمام مراتب نورت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِهَا وَ كُلُّ رَحْمَتِكَ وَاسِعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به وسيعترين مراتب رحمتت در صورتى كه تمام مراتب رحمتت وسيع است خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق تمام مراتب رحمتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَلِمَاتِكَ بِأَتَمِّهَا وَ كُلُّ كَلِمَاتِكَ تَامَّةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به كاملترين كلماتت در صورتى كه جميع كلماتت كامل است خدايا پس از تو درخواست مى ‏كنم به حق تمام كلماتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَمَالِكَ بِأَكْمَلِهِ وَ كُلُّ كَمَالِكَ كَامِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَمَالِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به عاليترين مراتب كمالت در صورتى كه تمام مراتب آن عالى است خدايا پس از تو درخواست مى ‏كنم به حق تمام مراتب كمالت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمَائِكَ بِأَكْبَرِهَا وَ كُلُّ أَسْمَائِكَ كَبِيرَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به بزرگترين نامهايت در صورتى كه تمام نامهايت بزرگ است خدايا پس از تو درخواست مى‏ كنم به حق تمام نامهايت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِأَعَزِّهَا وَ كُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به عاليترين مراتب عزتت در صورتى كه تمام مراتب آن عالى است خدايا پس از تو درخواست مى‏ كنم به حق تمام مراتب عزتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِأَمْضَاهَا وَ كُلُّ مَشِيَّتِكَ مَاضِيَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق نافذترين مراتب مشيتت در صورتى كه تمام مراتب آن نافذ است خدايا پس درخواست مى‏ كنم به حق تمام مراتب مشيتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قُدْرَتِكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ كُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به آن قدرت كاملت كه بر همه اشياء احاطه دارد در صورتى كه تمام مراتب قدرتت احاطه بر اشياء دارد خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام مراتب قدرتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِأَنْفَذِهِ وَ كُلُّ عِلْمِكَ نَافِذٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ‏

خدايا درخواست مى كنم به حق نافذترين مراتب علمت در صورتى كه تمام مراتب علمت نافذ است خدايا پس درخواست مي كنم بحق تمام مراتب علمت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِأَرْضَاهُ وَ كُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مي كنم به حق پسنديده ‏ترين سخنهايت در صورتى كه تمام سخنهايت پسنديده است‏خدايا پس درخواست مى ‏كنم به تمام سخنهايت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَسَائِلِكَ بِأَحَبِّهَا إِلَيْكَ وَ كُلُّهَا (وَ كُلُّ مَسَائِلِكَ) إِلَيْكَ حَبِيبَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَسَائِلِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق محبوبترين حاجتى كه برآورده ‏اى در صورتى كه تمام حاجتها كه برآورده‏اى محبوب است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام حاجاتى كه برآورده ‏اى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ وَ كُلُّ شَرَفِكَ شَرِيفٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به شريفترين مراتب شرافتت در صورتى كه تمام مراتب آن شريف است خدايا پس درخواست مى‏ كنم به حق تمام مراتب شرافتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ سُلْطَانِكَ بِأَدْوَمِهِ وَ كُلُّ سُلْطَانِكَ دَائِمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسُلْطَانِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به ابديترين مقام پادشاهيت در صورتى كه تمام آن ابدى است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام مقام پادشاهيت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِأَفْخَرِهِ وَ كُلُّ مُلْكِكَ فَاخِرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق نيكوترين مراتب ملكت در صورتى كه تمام مراتب آن نيكو است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به تمام مراتب ملكت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عُلُوِّكَ بِأَعْلاَهُ وَ كُلُّ عُلُوِّكَ عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعُلُوِّكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق عاليترين مراتب بلندت در صورتى كه تمام مراتب آن عالى است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به تمام مقامات بلندت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِأَقْدَمِهِ وَ كُلُّ مَنِّكَ قَدِيمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق قديمترين احسانهايت در صورتى كه تمام احسانهايت قديم است خدايا پس درخواست مى‏ كنم به تمام احسانهايت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ آيَاتِكَ بِأَكْرَمِهَا وَ كُلُّ آيَاتِكَ كَرِيمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِآيَاتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق گراميترين آياتت در صورتى كه تمام آياتت گرامى است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام آياتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا أَنْتَ فِيهِ مِنَ الشَّأْنِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَهَا

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق هر چه كه در آن شأن و جبروت جمع است و به حق هر شأنى تنها و هر جبروتى تنها

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا تُجِيبُنِي (بِهِ) حِينَ أَسْأَلُكَ فَأَجِبْنِي يَا اللَّهُ‏

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق آن چيزى كه اگر تو را به آن چيز بخوانم اجابت مى ‏كنى پس تو دعايم اجابت فرما اى خدا.

پس هر حاجت كه دارى از خدا بطلب كه البته برآورده است‏

کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلام
کانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام
تلگرام قرآن و حدیث
کانال قرآن و حدیث در ایتا
کانال قرآن و حدیث در گپ
پیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث