منوی اصلی

مجموعه نمایشگاهی: حر چگونه حر شد؟

مجموعه نمایشگاهی: حر چگونه حر شد؟

مجموعه نمایشگاهی: حر چگونه حر شد؟

مجموعه نمایشگاهی: حر چگونه حر شد؟


- آنچه حر را حر كرد ادب او در مقابل امام بود. - آنچه حر را حر كرد یک لحظه تفکر بود. - آنچه حر را حر كرد گذشتن از آرزوهای دنیایی برای خدا بود.
- آنچه حر را حر كرد روحیه آزادگی اش بود. - آنچه حر را حر كرد حقیقت‌پذیری او بود. - آنچه حر را حر كرد توبه کردن بود. - آنچه حر را حر کرد، جبران گذشته اش بود.
- آنچه حر را حر كرد فرصت شناسی اش بود. - آنچه حر را حر كرد انتخاب درستش بود. - آنچه حر را حر كرد خیرخواهی او بود. - آنچه حر را حر كرد بی ادعایی اش بود.

 

گالری: 
دانلود مجموعه نمایشگاهی: حر چگونه حر شد؟
دانلود مجموعه نمایشگاهی: حر چگونه حر شد؟
دانلود مجموعه نمایشگاهی: حر چگونه حر شد؟
دانلود مجموعه نمایشگاهی: حر چگونه حر شد؟
دانلود مجموعه نمایشگاهی: حر چگونه حر شد؟
دانلود مجموعه نمایشگاهی: حر چگونه حر شد؟
دانلود مجموعه نمایشگاهی: حر چگونه حر شد؟
دانلود مجموعه نمایشگاهی: حر چگونه حر شد؟
دانلود مجموعه نمایشگاهی: حر چگونه حر شد؟
دانلود مجموعه نمایشگاهی: حر چگونه حر شد؟
دانلود مجموعه نمایشگاهی: حر چگونه حر شد؟

افزودن دیدگاه جدید