منوی اصلی

رنگ آمیزی دهه فاطمیه: ماجرای نامه ی پاره

رنگ آمیزی دهه فاطمیه: ماجرای نامه ی پاره

ماجرای نامه ی پاره - الگوی خام

ماجرای نامه ی پاره -الگوی خام

متن داستان

یک روزه حضرت زهرا (علیها السلام )دست فرزند کوچک و زیبایشان را گرفتند و به مسجد رفتند. خلیفه در مسجد نشسته بود. حضرت زهرا(علیها السلام ) پیش او رفتند و با او حرف زدند.
حضرت زهرا(علیها السلام ) به خلیفه گفتند که روستای فدک را پدرم به من بخشیده و شما آن را به زور گرفته اید. خلیفه خجالت کشید. نامه ای نوشت و به حضرت زهرا(علیها السلام ) داد.
او نوشته بود:فدک مال حضرت زهرا(علیها السلام ) است.
حضرت زهرا(علیها السلام ) نامه را گرفتند و از مسجد رفتند. در راه یکی دیگر از منافقان حضرت زهرا(علیها السلام ) را دید و فهمید که حضرت زهرا فدک را پس گرفته است. او به حضرت زهرا(علیها السلام ) حمله کرد. نامه را گرفت و پاره کرد و حضرت زهرا(علیها السلام ) را جلوی فرزندش کتک زد.

 

 

گالری: 
رنگ آمیزی دهه فاطمیه
رنگ آمیزی دهه فاطمیه

افزودن دیدگاه جدید