منوی اصلی

الدعاء بعد صلوه جعفر

دعای نماز جعفر طیار (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛

نماز جعفر طیار (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛

نماز جعفر طیار (مفاتیح الجنان)

و از جمله نمازها نماز حضرت جعفر عليه السلام كه اكسير اعظم و كبريت احمر است و بهترین موقع خواندن آن، صدر نهار جمعه است و فضیلت آن بسیار است از جمله آمرزش گناهان بزرگ.

دعای نماز جعفر طیار (مفاتیح الجنان)

این دعا را امام صادق (ع) به ابو سعید مدائنی تعلیم فرمود و گفت آن را در سجده آخر نماز جعفر طیار، وقتی که تسبیحات تمام شد، بخوان.

دعای دیگر بعد از نماز جعفر طیار (مصباح المتهجد)

از جمله اعمال روز جمعه نماز جعفر طیار است، علاوه بر دعاهایی که گفته شد، این دعا نیز بعد از نماز جعفر طیار خوانده می شود:

دعای بعد از نماز جعفر طیار (مصباح المتهجد)

از جمله اعمال روز جمعه، خوانده نماز جعفر طیار است و این دعای دیگری است که بعد از این نماز می خوانیم:

دعای نماز جعفر طیار (مصباح المتهجد)

هنگامی که به سجده آخر از چهار رکعت نماز جعفر طیار رسیدی بعد از گفتن تسبیحات، این دعا را بخوان:

نماز جعفر طیار (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ نماز جناب جعفر طیار: