منوی اصلی

تعقیبات نماز ظهر

تعقیبات نماز ظهر (مفاتیح الجنان)

تعقیبات نماز های یومیه

دعای لا اله الا الله العظیم الحلیم (مفاتیح الجنان)

بگو در تعقیب نماز ظهر همانطور که مصباح در «المتهجد» گفته است:

دعای بالله اعتصمت و بالله اثق (مفاتیح الجنان)

در تعقیبات مخصوص به هر نماز، هنگامی که نماز ظهر را به پایان رساندی می خوانی:

دعای اللهم ان عظمت ذنوبی فانت اعظم (مفاتیح الجنان)

در تعقیبات مخصوص به هر نماز، بعد از نماز ظهر می گویی:

دعای بعد از نماز ظهر جمعه (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ از علی بن الحسین علیه السلام دعایی برای بعد از نماز ظهر در روز جمعه روایت شده است که می خوانیم:

تلاوت سوره اخلاص و صلوات بعد از نماز ظهر جمعه (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ آنچه که مربوط به تعقیبات نماز ظهر جمعه، ادعیه و اذکار می شود را بیان می کنیم، چهارم بعد از نماز امام جماعت در روز جمعه، سوره اخلاص و صلوات و دعای زیر را می خوانیم:

صلوات بعد از نماز صبح و ظهر روز جمعه (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ آنچه که مربوط به تعقیبات نماز ظهر جمعه، ادعیه و اذکار می شود را بیان می کنیم، سوم صلواتی است که هم بعد از نماز صبح و هم بعد از نماز ظهر خوانده می شود:

فضیلت تلاوت قرآن بعد از نماز روز جمعه (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ آنچه که مربوط به تعقیبات نماز ظهر جمعه، ادعیه و اذکار می شود را بیان می کنیم، دوم تلاوت سوره هایی از قرآن:

دعا برای برادران مومن در سجده (مصباح المتهجد)

تعقیبات نماز ظهر؛ در سجده برای برادران مومن خود به صورت زیر دعا می کنیم:

دعای اللهم لک الحمد کما خلقتنی (مصباح المتهجد)

تعقیبات نماز ظهر؛ بعد از دعای اللهم اعط محمدا و آل محمد، می خوانیم:

دعای اللهم اعط محمدا و آل محمد (مصباح المتهجد)

تعقیبات نماز ظهر؛ بعد از دعای یا خیر من رفعت الیه ایدی السائلین، این دعا که بعد از بلند شدن از سجده خوانده می شود را می خوانیم:

دعای اسالک بحق حبیبک محمد (بلدالامین)

تعقیبات نماز ظهر؛ بعد از دعا برای برادران مومن در سجده، در دو سجده شکر، دعای زیر را می خوانیم:

دعا برای برادران مومن در سجده (بلدالامین)

تعقیبات نماز ظهر؛ بعد از دعای امام علی علیه السلام در سجده شکر بعد از نماز ظهر، دعا برای برادران مومن در سجده را بیان می کنیم:

دعای امام علی (ع) در سجده شکر (بلدالامین)

تعقیبات نماز ظهر؛ بعد از دعای یا خیر من رفعت الیه ایدی السائلین، این دعا را که امام علی علیه السلام در سجده شکر بعد از نماز ظهر می خواندند، را بیان می کنیم:

دعای یا خیر من رفعت الیه ایدی السائلین (بلدالامین)

تعقیبات نماز ظهر؛ بعد از دعای اللهم لک الحمد کما خلقتنی، همچنین این دعا را که در سجده خوانده می شود، بیان می کنیم:

دعای اللهم لک الحمد کما خلقتنی (بلدالامین)

تعقیبات نماز ظهر؛ در این کتاب بعد از دعای اللهم اعط محمدا و آل محمد، (که بعد از بلند شدن از سجده خوانده می شود)، این دعا را می خوانیم:

دعای اهل بیت معمور (بلدالامین)

تعقیبات نماز ظهر؛ دو دعا بعد از نماز ظهر در این کتاب به نامهای دعای نجاح و دعای اهل بیت معمور ذکر گردیده است که در اینجا دعای اهل بیت معمور را می خوانیم:

دعای اللهم اعط محمدا و آل محمد (بلدالامین)

تعقیبات نماز ظهر؛ بعد از دعای سجده که از امام موسی کاظم علیه السلام نقل کردیم، این دعا که بعد از بلند شدن از سجده خوانده می شود را بیان می کنیم:

دعای یا خیر من رفعت الیه ایدی السائلین (مصباح المتهجد)

بعد از دعای سجده که از امام موسی کاظم علیه السلام نقل کردیم، دعای زیر را نیز در سجده می خوانیم:

دعای سجده شکر امام کاظم (ع) بعد از نماز ظهر (بلدالامین)

دعای امام موسی کاظم علیه السلام هنگامیکه سجده شکر به جا می آورد را می خوانیم:

دعای سجده شکر امام کاظم (ع) بعد از نماز ظهر (مصباح المتهجد)

دعای امام موسی کاظم علیه السلام هنگامیکه سجده شکر به جا می آورد را می خوانیم:

دعای امام صادق (ع) بعد از نماز ظهر (بلدالامین)

در اینجا دعایی از امام صادق علیه السلام را که بعد از نماز ظهر می خواندند، بیان می کنیم:

دعای امام صادق (ع) بعد از نماز ظهر (مصباح المتهجد)

در اینجا دعایی از امام صادق علیه السلام را که بعد از نماز ظهر می خواندند، بیان می کنیم:

دعای اللهم ان عظمت ذنوبی فانت اعظم (بلدالامین)

در تعقیبات مخصوص به هر نماز، بعد از نماز ظهر می گویی:

دعای اللهم ان عظمت ذنوبی فانت اعظم (مصباح المتهجد)

در تعقیبات مخصوص به هر نماز، بعد از نماز ظهر می گویی:

دعای بالله اعتصمت و بالله اثق (بلدالامین)

در تعقیبات مخصوص به هر نماز، هنگامی که نماز ظهر را به پایان رساندی می خوانیم:

دعای بالله اعتصمت و بالله اثق (مصباح المتهجد)

در تعقیبات مخصوص به هر نماز، هنگامی که نماز ظهر را به پایان رساندی می خوانیم:

دعای برائت از عذاب (بلدالامین)

از جمله دعاهایی است که بعد از نماز ظهر خوانده می شود و مضمون آن: برائت از عذاب جهنم، جمع نشدن بین شیطان و او و ... می باشد:

دعای برائت از عذاب (مصباح المتهجد)

از جمله دعاهایی است که بعد از نماز ظهر خوانده می شود و مضمون آن: برائت از عذاب جهنم، جمع نشدن بین شیطان و او و ... می باشد:

دعای لا اله الا الله العظیم الحلیم (بلدالامین)

یکی دیگر از دعاهای تعقیبات مخصوص نماز ظهر است که می خوانیم:

صفحه‌ها