منوی اصلی

شب بیست و هفتم رمضان

دعای پیامبر (ص) در شب بیست و هفتم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در شب بیست و هفتم ماه، (چهارمین دعای مخصوص شب بیست و هشتم رمضان):

دعای شب بیست و هفتم ماه رمضان به نقل از کفعمی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در شب بیست و هفتم ماه، (سومین دعای مخصوص شب بیست و هفتم رمضان):

دعای شب بیست و هفتم رمضان به نقل از محمد بن ابی قره

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در شب بیست و هفتم ماه، (دومین دعای مخصوص شب بیست و هفتم رمضان):

دعای شب بيست و هفتم رمضان براساس كتاب‌هاى كهن راويان اماميّه

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در شب بیست و هفتم ماه، اولین دعای مخصوص شب بیست و هفتم رمضان:

غسل کردن در شب بیست و هفتم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در شب بیست و هفتم ماه، ابتدا غسل این شب:

دعای شب بیست و هفتم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: دعاهای شب های دهه آخر؛ دعای شب بیست و هفتم را می خوانیم؛

غسل کردن در شب بیست و هفتم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و هفتم ؛ غسل کردن در این شب سفارش شده است.

دعای امام سجاد (ع) در شب بیست و هفتم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و هفتم؛ دعای امام سجاد علیه السلام را به صورت زیر می خوانیم:

نماز شب بیست و هفتم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب بیست و هفتم که به صورت زیر خوانده می شود؛