منوی اصلی

نماز حاجت

نماز حاجت دیگر امام صادق (ع) (مفاتیح الجنان)

ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 13. نمازهایی برای براورده شدن حاجت بیان می کنیم، نمازی دیگر از امام صادق علیه السلام که برای حاجات مهم خوانده می شود و ...:

نماز حاجت در شب جمعه و شب عید قربان (مفاتیح الجنان)

ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 13. نمازهایی برای براورده شدن حاجت بیان می کنیم، نماز حاجت در شب جمعه و شب عید قربان به دو رکعت در هر رکعت ...:

نماز حاجت دیگر امام صادق (ع) (مفاتیح الجنان)

ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 13. نمازهایی برای براورده شدن حاجت بیان می کنیم، پنجمین نماز، از امام صادق علیه السلام است که فرمودند: چهار رکعت نماز بخوان در هر رکعت ...:

نماز حاجت در محراب امام علی (ع) (مفاتیح الجنان)

ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 13. نمازهایی برای براورده شدن حاجت بیان می کنیم: چهارمین مورد نمازی است که در اعمال مسجد کوفه در زیر اعمال محراب امام علی علیه السلام آمده و کیفیت آن ...:

نماز حاجت دیگر امام صادق (ع) (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهای حاجت که در روز جمعه خوانده می شود، بسیارند؛ از جمله آنهاست، نماز امام صادق علیه السلام که در کتاب وسائل الی المسائل آمده است:

نماز حاجت در تاریکی شب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهای حاجت که در روز جمعه خوانده می شود،بسیارند: از جمله، نمازی که امام صادق علیه السلام فرمودند در تاریکی و دل شب خوانده شود:

نماز حاجت امام رضا (ع) (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛ نمازهای حاجت بسیارند؛ از جمله نمازی است که از امام رضا علیه السلام روایت گردیده است:

نماز حاجت امام رضا (ع) (مصباح المتهجد)

دعاها و نمازهای متفرقه، در بیان عباداتی که به زمان و موقعیت معینی اختصاص ندارند: نمازهای حاجت، از آن جمله است نمازی که امام رضا علیه السلام به مقاتل تعلیم نمودند:

نماز حاجت امام صادق (ع) (مصباح المتهجد)

دعاها و نمازهای متفرقه، در بیان عباداتی که به زمان و موقعیت معینی اختصاص ندارند: نمازهای حاجت، از جمله نمازی است که از امام صادق علیه السلام نقل گردیده است:

نماز حاجت امام صادق (ع) (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛ نمازهای حاجت بسیارند، نماز حاجتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهای حاجت که در روز جمعه خوانده می شود، بسیارند: اگر حاجت مهمی برایت پیش آمد، سه روز آخر هفته را روزه بگیر و ...:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهای حاجت که در روز جمعه خوانده می شود، بسیارند از جمله این نماز که هنگام ناپدید شدن ظهر روز جمعه خوانده می شود:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ مازهای حاجت که در روز جمعه خوانده می شود، نبسیارند: از آن جمله است نماز امام صادق برای فقر:

روایتی از امام صادق (ع) برای برآوردن حاجت (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهای حاجت که در روز جمعه خوانده می شود بسیارند؛ روایتی از امام صادق علیه السلام که فرمودند سه روز آخر هفته را روزه بگیر و ...:

نماز حاجت در روز جمعه (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛ نمازهای حاجت بسیارند از جمله این نماز که ازامام صادق علیه السلام روایت شده:

نماز حاجت دیگر امام صادق (مصباح المتهجد)

دعاها و نمازهای متفرقه، در بیان عباداتی که به زمان و موقعیت معینی اختصاص ندارند: نمازهای حاجت ،

اعمالی که به زمان معینی اختصاص ندارد (مصباح المتهجد)

دعاها و نمازهای متفرقه، در بیان عباداتی که به زمان و موقعیت معینی اختصاص ندارند:از جمله نمازهایی مانند استسقاء (باران)، نماز کسوف، حاجت، استخاره و ...:

نماز حاجت شب شنبه (مصباح المتهجد)

اعمال جمعه؛ از امام صادق علیه السلام روایت شده است، (برای برآورده شدن حاجت؛) روز چهارشنبه، پنج شنبه، و جمعه را روزه بگیر و در شب شنبه نماز بخوان و بگو:
يَا رَبِّ يَا رَبِّ ...

نماز حاجت در مسجد کوفه

در فصل پنجم از باب زیارات، در اعمال مسجد کوفه،ذکر نمازى براى حاجت در جامع کوفه را بیان می کنیم:

نماز حاجت در نیمه شب (مفاتیح الجنان)

ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 13. نمازهایی برای براورده شدن حاجت بیان می کنیم، اولین نماز از کتاب مکارم

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ نماز حاجت دیگر در روز جمعه از امام رضا علیه السلام روایت شده است:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ نماز دیگر حاجت، اگر حاجت مهمی داشتی، سه روز آخر هفته را روزه بگیر و دو رکعت نماز قبل از دو رکعت خواند شده قبل از ناپدید شدن خورشید ..:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ نماز دیگر حاجت که از امام صادق علیه السلام روایت شده هنگامی که حاجتی داشتی، روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرو دو رکعت نماز هنگام ناپدید شدن خورشید به جا آور و دعای زیر را بخوان:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ روز جمعه را غسل کن و لباس پاکیزه و نو بپوش و دو رکعت نماز به شرح زیر به جا آور:

روایتی از امام صادق (ع) برای برآوردن حاجت (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ علاوه بر نمازهایی که برای روز جمعه ذکر شد؛ نماز حاجت دیگر، روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه را روزه بگیر، در روز پنجشنبه، ده مسکین را غذا بده و در روز جمعه، غسل کن و به صحرا برو و نماز جعفر را بخوان و بگو:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ نزد ابی عبدالله بودم، بعضی از اصحاب وارد شدند، فردی گفت: من فقیرم، امام فرمود: روز چهارشنبه را روزه بگیر و جمعه روز سوم، زیارت کن پیامبر را از بالای سطحی، دو رکعت نماز بخوان بطوری که احدی تو را نبیند و بگو:

نماز حاجت دیگر در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ علاوه بر نمازهایی که برای روز جمعه ذکر شد؛نماز حاجت دیگر در روز جمعه؛ هرگاه برايت به خداى عزّ و جلّ حاجت مهمى روى‏ دهد سه روز پى‏ در پى كه چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد، روزه بگير، و در روز جمعه غسل کن و دو رکعت نماز بخوان و دعای زیر را بخوان:

نماز حاجت از امام عسکری (ع) در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ امام عسکری علیه السلام، هنگامی که حاجت مهمی داری، سه روز آخر هفته را روزه بگیر و روز جمعه را غسل کن و به مسکین صدقه بده و چهار رکعت نماز به کیفیت زیر را نیز بخوان:

نماز حاجت در روز جمعه (مصباح المتهجد)

نمازهایی که در روز جمعه مستحب است خوانده شوند؛ علاوه بر نمازهایی که برای روز جمعه ذکر شد؛ نماز حاجت در روز جمعه است که از امام صادق علیه السلام روایت شده است :

نماز حاجت روز پنجشنبه (مصباح المتهجد)

نماز حاجتی است که از امام صادق علیه السلام روایت شده در روز پنجشنبه بعد از صبح و بعد از غسل کردن خوانده شود:

صفحه‌ها