منوی اصلی

هدایت تکوینی

آیا اسلام امروز هم قابل اجراست؟ (از علامه طباطبایی)

اسلام دینی منطبق بر فطرت بشری است و فطرت از قلمرو تغییر و تحول به دور است .

حقیقت هدایت و گمراهی

هدایت نوری است که در قلب انسان واقع می شود و به او بصیرتی می بخشد که حق و باطل را می شناسد.

ظالمان رستگار نمی شوند

انسان با قلب خود راه به بندگی خدا می جوید. سر باز زدن از هدایت قلب انسان را به قهقرا می کشاند و قلب او را کر و کور می گرداند و این ظلم آشکار انسان به خود است.

غفلتی مرگ بار

تمام هستی انسان به سرمایه ایست که در قلب خود دارد. غفلت نمودن از خدا این سرمایه را بر باد می دهد و انسان را به نابودی می کشاند.