منوی اصلی

اعمال مشترک

روزه روز پنجشنبه ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل یازدهم، فضيلت روزهاى پنجشنبه‌ى ماه شعبان، در ادامه فضیلت روزه این روز بیان می گردد:

نماز مستحبی در هر پنج شنبه ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل یازدهم، فضيلت روزهاى پنجشنبه‌ى ماه شعبان و نماز مخصوص آن:

صلوات شعبانیه (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل دهم، مناجات شعبانيه روایت شده از ابن خالویه، در ادامه صلوات شعبانیه بیان می گردد:

مناجات شعبانیه (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل دهم، مناجات شعبانيه روایت شده از ابن خالویه::

استغفار دیگر در هر روز ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل نهم، در ادامه لفظ استغفار مخصوص هر روز ماه شعبان بیان می شود:

تهلیل در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل نهم، فضيلت تهليل و لفظ استغفار در ماه شعبان:

استغفار در هر روز ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هشتم، فضيلت صدقه و استغفار در ماه شعبان، در ادامه استغفار:

صدقه در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هشتم، فضيلت صدقه و استغفار در ماه شعبان، ابتدا فضیلت صدقه دادن در این ماه:

فضیلت یک یا دو یا سه روز روزه در ماه شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ فضیلت روزه در ماه شعبان بسیار است در اینجا برای کسی که یک یا دو یا سه روز از این ماه را روزه بدارد ...:

فضیلت یک یا دو یا سه روز روزه در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هفتم، فضيلت  یک  يا  دو  يا  سه روز روزه در ماه شعبان:

فضیلت روزه ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل اول: فصل فضيلت ماه شعبان از ديدگاه عقل و نقل

روزه سه روز قبل از آغاز ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سوم از اعمالی که برای داخل شدن به ماه رمضان انجام می گیرد؛ فصل سوم، روزه گرفتن سه روز پيش از ماه رمضان، به جهت عظمت برتر ماه صيام است.

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

آداب جمعه آخر ماه شعبان (المراقبات)

فصل نهم کتاب المراقبات ماه شعبان‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ در آخرین جمعه ماه شعبان، كوتاهى گذشته خود را در اين ماه جبران كن بسيار دعا و استغفار كن و ..:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اعمال مشترک ماه شعبان

فصل نهم کتاب المراقبات ماه شعبان‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ سایر اعمالی که در تمام ماه شعبان به انجام آن باید پرداخت را بیان می کنیم از جمله روزه و صلوات و ..:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

مناجات شعبانیه

فصل نهم کتاب المراقبات ماه شعبان‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ ویژگی مناجات شعبانیه که از جمله معروف ترین مناجات هاست:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

شرافت ماه شعبان

فصل نهم کتاب المراقبات ماه شعبان‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ ابتدا شرافت این ماه بواسطه تولد شخصی که خداوند وعده پیروزی به تمامی دوستان، پیامبران و برگزیدگانش داده است، را بیان کرده است:

تلاوت قرآن در ماه رجب، شعبان و رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: بيستم تلاوت قرآن و اذکاری که به شرح آنها می پردازیم؛

فضیلت روزه ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

در فضیلت ماه شعبان، همین بس که ماه پیامبر صلی الله علیه و آله است و از جمله اعمال آن، روزه تمام ماه است که به ماه رمضان وصل گردد؛

استغفار در هر روز ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه شعبان: چند امر است: اول استغفار هر روز به شرح زیر:

استغفار دیگر در هر روز ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه شعبان: چند امر است دوم استغفار به شرحی که در زیر آمده است:

صدقه در ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه شعبان: چند امر است سوم آدابی که از ائمه علیهم السلام درباره ماه شعبان آورده شده است؛

تهلیل در ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه شعبان: چهارم تهلیل که در متن آورده شده است؛

نماز مستحبی در هر پنج شنبه ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه شعبان: چند امر است پنجم نمازی که در هر پنج شنبه این ماه خوانده می شود به کیفیت زیر؛

روزه روز پنجشنبه ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه شعبان؛ روزه هر پنجشنبه این ماه فضیلت دارد از جمله:

صلوات فرستادن در ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه شعبان: چند امر است ششم صلوات فرستادن

صلوات شعبانیه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه شعبان: چند امر است: هفتم صلواتی که از امام سجاد علیه السلام نقل شده؛

مناجات شعبانیه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه شعبان: چند امر است هشتم مناجاتی که از ابن خالویه نقل شده و به مناجات شعبانیه معروف می باشد؛

آداب جمعه آخر ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: اعمال جمعه آخر ماه شعبان و دعایی که برای باقیمانده ماه سفارش شده است؛

صلوات فرستادن در ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ پیامبر صلی الله علیه و آله: شعبان ماه من است پس در این ماه بسیار صلوات بر من (محمد) و آل من بفرستید و ..:

صلوات شعبانیه (بلدالامین)

اعمال ماه شعبان؛ این صلوات را در هر روز ماه شعبان هنگام زوال خورشید و شب نیمه شعبان می خوانیم:

صفحه‌ها