منوی اصلی

فیلم

دین و زندگی (1)/ پایه دهم (ادبیات و علوم انسانی)/ قرائت درس دهم

قرائت قرآن درس دهم دین و زندگی 1 (ادبیات و علوم انسانی)

قرائت قرآن مربوط به درس 10 کتاب دین و زندگی پایه دهم (ادبیات و علوم انسانی) به صورت ترتیل (آیات 156 تا 163 سوره آل عمران)

 

 

دین و زندگی (1)/ پایه دهم (ادبیات و علوم انسانی)/ قرائت درس سوم

قرائت قرآن درس سوم دین و زندگی 1 (ادبیات و علوم انسانی)

قرائت قرآن مربوط به درس 3 کتاب دین و زندگی پایه دهم (ادبیات و علوم انسانی) به صورت ترتیل (آیات 71 تا 88 سوره ص)

 

کلیپ تصویری ترتیل سوره لیل با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره لیل با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره لیل با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره ناس با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره ناس با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره ناس با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره فلق  با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره فلق با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره فلق  با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره توحید با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره توحید با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره توحید با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره مسد با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره مسد با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره مسد با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره نصر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره نصر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره نصر با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره کافرون با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره کافرون با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره کافرون با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره کوثر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره کوثر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره کوثر با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره ماعون با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره ماعون با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره ماعون با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره قریش با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره قریش با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره قریش با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره فیل با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره فیل با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره فیل با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره همزه با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره همزه با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره همزه با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره ضحی با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره ضحی با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره ضحی با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره قارعه با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره قارعه با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره عصر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره عصر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره عصر با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره تکاثر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره تکاثر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره تکاثر با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره عادیات با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره عادیات با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره عادیات با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره زلزله با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره زلزله با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره زلزله با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره بینه با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره بینه با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره بینه با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره قدر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره قدر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره قدر با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره علق با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره علق با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره علق با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره تین با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره تین با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره تین با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره شرح با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره شرح با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره شرح با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره شمس با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره شمس با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره شمس با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره بلد با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره بلد با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره بلد با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره فجر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره فجر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره فجر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره غاشیه با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره غاشیه با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره غاشیه با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره اعلی با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره اعلی با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره اعلی با صدای حسن ظهوری برای کودکان

صفحه‌ها