منوی اصلی

بین غروب آفتاب تا وقت خواب

دعاهای وقت غروب آفتاب (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: ابتدا دعای هنگام غروب آفتاب را می خوانیم:

دعای الحمد لله الذی یفعل ما یشاء (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: از جمله دعاهای بعد از نماز مغرب می خوانیم:

نماز نافله مغرب (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: در اینجا نماز نافله مغرب را می خوانیم:

آداب نماز عشا (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: آداب نماز عشا را می خوانیم:

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عشا (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: از جمله تعقیبات نماز عشا می باشد:

دعای اللهم رب السماوات السبع (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: از جمله تعقیبات نماز عشا می باشد که به صورت زیر می خوانیم:

نماز وتیره (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: دو رکعت نافله نشسته است که بعد از نماز عشا می خوانیم:

آداب وقت خواب و دعای آن (رساله باقیات لصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: آداب خوابیدن و دعاهای آن را می خوانیم:

دعای بیدار شدن در ساعت معین (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: دعایی که برای بیدار شدن از خواب در ساعتی معین می خوانیم:

عوذه عقرب

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: استعاذه ای (دعایی) از امام باقر علیه السلام که مانع از عقرب زدگی اشخاص تا صبح می شود:

عوذه احتلام (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: استعاذه ای (دعایی) که مانع از خواب پریشان و احتلام می شود:

دعای حفظ از خراب شدن خانه و دزد (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: استعاذه ای (دعایی) که مانع ترس از خراب شدن خانه و دزد می شود:

آداب سرمه کشیدن

فصل سوم از باب اول باقیات الصالجات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است؛ آداب سرمه کشیدن هنگام خواب و دعای آن:

دعای وقت خواب

باب ششم؛ خواص بعضی سور و آیات و ذکر بعضی ادعیه: 33. امام علی علیه السلام: هر کس این دعا را هنگام خواب بخواند، خدا او را از دزد غارت گر و آوار حفظ می کند:

دعای احطت علی نفسی و اهلی (رساله باقیات الصالحات)

بعد از خواندن دعاهای وقت غروب که ذکر شد، دعای زیر نیز که یکی دیگر از دعاهای وقت غروب است، می خوانیم:

دعای بین اذان و اقامه نماز مغرب (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: در آداب نماز مغرب ابتدا، دعای بین اذان و اقامه را می خوانیم:

تلاوت آیه صلوات بعد از نماز مغرب (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: دعاهای بعد از نماز مغرب که تلاوت این آیه (صلوات) یکی از آنهاست را می خوانیم:

بسمله و حوقله بعد از نماز مغرب (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: یکی دیگر از دعاهای بعد از نماز مغرب، این ذکر است که می خوانیم:

دعای سبحانک لا اله الا انت (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: دعای دیگر بعد از نماز مغرب را می خوانیم: