منوی اصلی

معرفی کتاب قرآن ناطق

معرفی کتاب قرآن ناطق

نویسنده:

این مجموعه با محتوایی قرآنی و روایی و دعائی شامل، تملیحات از آیات و روایات و دعاهای رسیده از جانب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در قالب اشعار می باشد.

این اثر چهارمین اثر منظوم مؤلف است که در 819 دو بیتی عربی فارسی و در وصف مولای متقیان علی(ع) نوشته است.

کتاب با عنوان قـرآن ناطق شـامل مجموعـه اشـعار علـوی در فضایـل و مناقـب حضـرت علـی (ع) اسـت کـه نویسـنده مسـتندات و شـرح و بیـان آنهـا را در ایـن مجموعـه گردآورده است.

 

افزودن دیدگاه جدید