احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ 0 صوتی و تصویری


اعمال مکه

امّا پنج عملى كه در مكّه بايد انجام شود، عبارت است از:
1 ـ طـواف حج (هفتمين عمل از اعمال حج)
2 ـ نماز طواف حج (هشتمين عمل حج)
3 ـ سعى بين صفا و مروه (نهمين عمل حج)
4 ـ طواف نساء (دهمين عمل حج)
5 ـ نماز طواف نساء (يازدهمين عمل حج)

احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (1)احکام طواف

1 – کيفيت طواف حج به همان نحو است كه در طواف عمره تمتع گذشت بدون هيچ تفاوت مگر در نيّت كه در اينجا بايد به نيّت طواف حج بجا آورد .
2 – طواف را بايد از مقابل گوشه اى از كعبه كه حجرالاسود در آن است آغاز كند و در همان جا به پايان ببرد .
3 – خانه كعبه، در حال طواف بايد در طرف چپ طواف كننده باشد، بنابراين اگر در حال حركت رو به كعبه باشد، يا عقب عقب برود صحيح نيست .

احکام مناسک حج تمتع: احرام در مکه (2)احکام طواف

4 – انسان بايد همانطورى كه همه مسلمانان طواف مى كنند (بدون دقّت هاى اهل وسوسه)طواف را از مقابل حجرالاسود شروع كند و ادامه دهد و ايستادن مقابل حجرالاسود در هر دور لازم نيست .
5 – طواف كننده بايد به دور «حِجْرِ اسماعيل» هم بگردد، يعنى در هنگام طواف، داخل «حِجر» نرود .
6 – طواف بايد هفت دور باشد ، نه کمتر نه زيادتر .

احکام مناسک حج تمتع: احرام در مکه (3)احکام طواف7 – به فتواى اكثر مراجع تقليد، طواف كعبه در مسجدالحرام تا جايى كه مردم طواف مى كنند و عرفاً بگويند دور كعبه مى گردد صحيح است، ولى به نظر برخى ديگر از مراجع تقليد، طواف بايد در محدوده فاصله بين كعبه و مقام ابراهيم كه حدود 13 متر است باشد.

احکام مناسک حج تمتع: احرام در مکه (4)احکام طواف

8 – اگر انسان بر اثر بيمارى يا پيرى يا زيادى جمعيّت نتواند در اين محدوده طواف كند، طواف در خارج اين حدّ اشكال ندارد .
9 – طواف كننده بايد با طهارت طواف كند يعنى با وضو باشد و غسلى برعهده او نباشد و نيز بدن و لباس وى پاك باشد، همانگونه كه نماز مى خواند.

احکام مناسک حج تمتع: احرام در مکه (5)


نماز طواف حج (هشتمین عمل از اعمال حج تمتع)

پس از انجام طواف حج، بايد دو ركعت نماز، به نيّت نماز طواف حج بخواند .
 

احکام مناسک حج تمتمع: احرام در مکه (6)احکام نماز طواف

کیفیت نماز طواف
به همان نحو است كه در نماز طواف عمره تمتع گذشت بدون هيچ تفاوت مگر در نيّت كه در اينجا بايد به نيّت نماز طواف حج بجا آورد .
نماز طواف مانند نماز صبح است، ولى حمد و سوره را مى تواند بلند يا آهسته بخواند .

احکام مناسک حج تمتع: احرام در مکه (7)احکام نماز طواف

وقت نماز طواف بعد از طواف و قبل از سعی است، بطوری که موالات بهم نخورد .
 

احکام مناسک حج تمتع: احرام در مکه (8)احکام نماز طواف


مکان نماز طواف

كافی است در هر نقطه ای كه عرفاً بگويند پشت مقام است گرچه از مقام دور باشد نماز را بخواند .

احکام مناسک حج تمتع: احرام در مکه (9)سعی بین صفا و مروه (نهمین عمل از اعمال حج تمتع)پس از انجام نماز طواف حج ، بايد هفت مرتبه فاصله بين «صفا» و «مَروه» را که امروزه به صورت سالنی ساخته شده و کنار مسجدالحرام قرار دارد بپيمايد .

احکام مناسک حج تمتع: احرام در مکه (10)مسجد الحرام

 


احکام مناسک حج تمتع: احرام در مکه (11)طواف نساء

پس از انجام سعى بايد هفت مرتبه به نيّت طواف نساء دور خانه كعبه كه در مسجدالحرام است بگردد .

احکام مناسک حج تمتع: احرام در مکه (12)کیفیت طواف نساء

– طواف نساء به همان نحو است كه در طواف عمره تمتع گذشت بدون هيچ تفاوت مگر در نيّت كه در اينجا بايد به نيّت طواف نساء بجا آورد .
– طواف نساء و نماز آن اختصاص به مردان ندارد ، بلكه بر تمام كسانى كه حج به جا مى آورند واجب است .
– پس از سعى لازم نيست فوراً طواف نساء را بجا آورد و تأخير انداختن آن حتى تا چند روز بعد هم اشكال ندارد .

احکام مناسک حج تمتع: احرام در مکه (13)احکام طواف نساء

– طواف را بايد از مقابل گوشه اى از كعبه كه حجرالاسود در آن است آغاز كند و در همان جا به پايان ببرد .
– خانه كعبه، در حال طواف بايد در طرف چپ طواف كننده باشد، بنابراين اگر در حال حركت رو به كعبه باشد، يا عقب عقب برود صحيح نيست .
– انسان بايد همانطورى كه همه مسلمانان طواف مى كنند (بدون دقّت هاى اهل وسوسه)طواف را از مقابل حجرالاسود شروع كند و ادامه دهد و ايستادن مقابل حجرالاسود در هر دور لازم نيست .

احکام مناسک حج تمتع: احرام در مکه (14)احکام طواف نساء

– طواف كننده بايد به دور «حِجْرِ اسماعيل» هم بگردد، يعنى در هنگام طواف، داخل «حِجر» نرود .
– طواف بايد هفت دور باشد ، نه کمتر نه زيادتر .
– طواف كننده بايد با طهارت طواف كند يعنى با وضو باشد و غسلى برعهده او نباشد .
– و نيز بدن و لباس وى پاك باشد، همانگونه كه نماز مى خواند.

احکام مناسک حج تمتع: احرام در مکه (15)نماز طواف نساء(یازدهمین عمل از اعمال حج تمتع)پس از انجام طواف نساء ، بايد دو ركعت نماز، به نيّت نماز طواف نساء بخواند .


احکام مناسک حج تمتع: احرام در مکه (16)احکام نماز طواف نساء

کیفیت نماز طواف نساء
به همان نحو است كه در نماز طواف عمره تمتع گذشت بدون هيچ تفاوت مگر در نيّت كه در اينجا بايد به نيّت نماز طواف نساء بجا آورد .
نماز طواف نساء مانند نماز صبح است، ولى حمد و سوره را مى تواند بلند يا آهسته بخواند .

احکام مناسک حج تمتع: احرام در مکه (17)احکام نماز طواف نساءوقت نماز طواف نساء
بعد از طواف نساء است ، بطوری که موالات بهم نخورد .

احکام مناسک حج تمتع: احرام در مکه (18)احکام نماز طواف نساء

مکان نماز طواف نساء
كافی است در هر نقطه ای كه عرفاً بگويند پشت مقام است گرچه از مقام دور باشد نماز را بخواند .

احکام مناسک حج تمتع: احرام در مکه (19)یادآوری

اگر در مدت اعمال حج، براى بانوان، عادت ماهانه پيش آيد، وظيفه آنان تغيير مى كند، كه بايد جهت آشنايى به وظايف خود به كتاب مناسك مراجعه كرده و يا از روحانى كاروان بپرسند.

احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (20)

گالری: 
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (1)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (2)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (3)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (4)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (5)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (6)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (7)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (8)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (9)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (10)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (11)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (12)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (13)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (14)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (15)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (16)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (17)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (18)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (19)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (20)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (21)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (22)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (23)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (24)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (25)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (26)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (27)
احکام مناسک حج تمتع: اعمال مکه (28)
کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلامکانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیثکانال قرآن و حدیث در ایتاکانال قرآن و حدیث در گپپیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث