دعای اللهم انی ادعوک کما .. زاد المعاد)

دعای اللهم انی ادعوک کما .. زاد المعاد)

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ 0 ادعیه و زیارات

از جمله دعاهاى هرروزۀ ماه مبارك رمضان دعايى است كه سيّد بن طاووس فضيلت بسيار از جهت آن روايت كرده است و در استجابت دعوات مجرب است و بر مضامين عاليه مشتمل است. اين است دعا:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

بار خدايا! من تو را مى‌خوانم آن‌طورى كه امر كردى، پس دعايم را اجابت كن آن‌طورى كه مرا وعده دادى.

سه مرتبه:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَبْهَاهُ وَ كُلُّ بَهَائِكَ بَهِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ

خدايا! من از تو درخواست مى‌كنم به حقّ نورانى‌ترين مراتب انوارت در صورتى كه تمام مراتب آن نورانى است، خدايا! پس درخواست مى‌كنم به حق تمام مراتب نورانى‌اتت.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَلَالِكَ بِأَجَلِّهِ وَ كُلُّ جَلَالِكَ جَلِيلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَلَالِكَ كُلِّهِ.

خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به حق عالى‌ترين مراتب جلالت و تمام مراتب جلالت عالى است، خدايا! پس از تو درخواست مى‌كنم به حقّ تمام مراتب جلالت.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَ كُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَمَالِكَ كُلِّهِ.

خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به حقّ نيكوترين مراتب جمالت و كه تمام مراتب جمالت نيكوست، خدايا؛ پس درخواست مى‌كنم به حقّ تمام مراتب جمالت.

پس سه مرتبه بگويد:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏.

بار خدايا من تو را مى‌خوانم آن‌طورى كه امر كردى، پس دعايم را اجابت كن آن‌طورى كه مرا وعده دادى.

پس بگويد:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِهَا وَ كُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّهَا

خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به حقّ بزرگ‌ترين مراتب عظمتت و كه تمام مراتب عظمتت بزرگ است، خدايا پس درخواست مى‌كنم به حق تمام مراتب عظمتت.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ وَ كُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ

خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به حقّ روشن‌ترين مراتب نورت و تمام مراتب نورت روشن است، خدايا پس از تو درخواست مى‌كنم به حقّ تمام مراتب نورت.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِهَا وَ كُلُّ رَحْمَتِكَ وَاسِعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّهَا.

خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به وسيع‌ترين مراتب رحمتت در صورتى كه تمام مراتب رحمتت وسيع است، خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حقّ تمام مراتب رحمتت.

پس سه مرتبه بگويد:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي.

بار خدايا! من تو را مى‌خوانم آن‌طورى كه امر كردى، پس دعايم را اجابت كن آن‌طورى كه مرا وعده دادى.

پس بگويد:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَمَالِكَ بِأَكْمَلِهِ وَ كُلُّ كَمَالِكَ كَامِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَمَالِكَ كُلِّهِ.

خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به كامل‌ترين كلماتت و كه جميع كلماتت كامل است، خدايا پس از تو درخواست مى‌كنم به حقّ تمام كلماتت.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَلِمَاتِكَ بِأَتَمِّهَا وَ كُلُّ كَلِمَاتِكَ تَامَّةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ كُلِّهَا.

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به تمام‌ترين سخنانت و تمام سخنانت تمام است، بار خدايا درخواست مى‌كنم به همه‌ى سخنانت.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمَائِكَ بِأَكْبَرِهَا وَ كُلُّ أَسْمَائِكَ كَبِيرَة اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ كُلِّهَا.

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به نام‌هاى بزرگت در حالى كه تمام نام‌هاى تو بزرگ است، بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به تمام نام‌هايت.

پس سه مرتبه بگويد:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي.

بار خدايا! من تو را مى‌خوانم آن‌طورى كه امر كردى، پس دعايم را اجابت كن آن‌طورى كه مرا وعده دادى.

پس بگويد:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِأَعَزِّهَا وَ كُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّهَا

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم از عزتت به عزيزترين آنها و همه‌ى عزت‌هاى تو عزيز است. بار خدايا! به تمام عزت‌هايت درخواست مى‌كنم.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيئَتِكَ بِأَمْضَاهَا وَ كُلُّ مَشِيئَتِكَ مَاضِيَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَشِيئَتِكَ كُلِّهَا.

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم از مشيّت تو به گذشته‌ترين آنها و تمام مشيت تو گذشته است، بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به تمام مشيت‌هايت.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى كُلِّ شَيِ‏ءَ وَ كُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّهَا.

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم قدرت تو را به قدرتى كه توانايى و احاطه كرده است به همه‌ى اشياء و همه‌ى قدرت تو احاطه كرده شده است، بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به تمام قدرت‌هايت.

پس سه مرتبه بگويد:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي.

بار خدايا! من تو را مى‌خوانم آن‌طورى كه امر كردى پس دعايم را اجابت كن آن‌طورى كه مرا وعده دادى.

پس بگويد:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِأَنْفَذِهِ وَ كُلُّ عِلْمِكَ نَافِذٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به دانش خود به نافذترين آن و همه‌ى دانش تو نافذ است، بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به همه‌ى دانش تو.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِأَرْضَاهُ وَ كُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم از گفتارت به پسنديده‌ترين آن و همۀ گفتار تو پسنديده است، بار خدايا از تو درخواست مى‌كنم به همه‌ى گفتارت.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَسَائِلِكَ بِأَحَبِّهَا وَ كُلُّ مَسَائِلِكَ إِلَيْكَ حَبِيبَة اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَسَائِلِكَ كُلِّهَا.

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم از مسئله‌هايت به دوست‌ترين آن به سوى تو و همه‌ى مسئله‌هاى تو به سويت دوست است، بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به تمام مسئله‌هايت.

پس سه مرتبه بگويد:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي.

بار خدايا! من تو را مى‌خوانم آن‌طورى كه امر كردى پس دعايم را اجابت كن آن طورى كه مرا وعده دادى.

پس بگويد:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشرَفِهِ وَ كُلُّ شَرَفِكَ شَرِيف اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به شريف‌ترين مراتب شرافتت و تمام مراتب آن شريف است، بار خدايا از تو درخواست مى‌كنم به تمام مراتب شرفت.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ سُلطَانِكَ بِأَدوَمِهِ وَ كُلُّ سُلطَانِكَ دَائِم اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسُلطَانِكَ كُلِّهِ

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به ابدى‌ترين مقام پادشاهى‌ات و تمام آن ابدى است، بار خدايا از تو درخواست مى‌كنم به تمام مقام پادشاهى‌ات.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مُلكِكَ بِأَفخَرِهِ وَ كُلُّ مُلكِكَ فَاخِر اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُلكِكَ كُلِّهِ.

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به نيكوترين مراتب ملكت و تمام مراتب آن نيكو است، بار خدايا از تو درخواست مى‌كنم به تمام مراتب ملكت.

پس سه مرتبه بگويد:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي.

بار خدايا! من تو را مى‌خوانم آن‌طورى كه امر كردى، پس دعايم را اجابت كن آن‌طورى كه مرا وعده دادى.

پس بگويد:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَلَائِكَ بِأَعْلَاهُ وَ كُلُّ عَلَائِكَ عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَلَائِكَ كُلِّهِ

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به عالى‌ترين مراتب بلندت و تمام مراتب آن عالى است،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِأَقْدَمِهِ وَ كُلُّ مَنِّكَ قَدِيمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به منّت‌هايت به قديم‌ترينش و تمام منت‌هاى تو قديم است، خدايا از تو درخواست مى‌كنم به تمام مقامات بلندت.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ آيَاتِكَ بِأَعْجَبِهَا وَ كُلُّ آيَاتِكَ عَجِيبَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِآيَاتِكَ كُلِّهَا.

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به تمام آياتت به گرامى‌ترينش و تمام آياتت گرامى است. بار خدايا از تو درخواست مى‌كنم به تمام آياتت.

پس سه مرتبه بگويد:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي.

بار خدايا! من تو را مى‌خوانم آن‌طورى كه امر كردى، پس دعايم را اجابت كن آن‌طورى كه مرا وعده دادى.

پس بگويد:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ بِأَفْضَلِهِ وَ كُلُّ فَضْلِكَ فَاضِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِفَضْلِكَ كُلِّهِ.

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم از فضلت از بافضيلت‌ترين آنها و تمام فضل‌هاى تو فاضل است، بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به تمام فضل‌هايت.

 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ بِأَعَمِّهِ وَ كُلُّ رِزْقِكَ عَامٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرِزْقِكَ كُلِّهِ.

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم از روزى‌ات به عام‌ترين آنها و تمام روزى‌ات عام است، بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به تمام روزى‌ات.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَطَائِكَ بِأَهْنَئِهِ وَ كُلُّ عَطَائِكَ هَنِي‏ءٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ِعَطَائِكَ كُلِّهِ.

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم از بخشش‌هايت گواراترين آنها را و تمام بخشش‌هايت گواراست، بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به تمام بخشش‌هايت.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِكَ بِأَعْجَلِهِ وَ كُلُّ خَيْرِكَ عَاجِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِخَيْرِكَ كُلِّهِ.

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم از خيرت به تعجيل‌ترين آنها و همه‌ى خيرهاى تو عاجل است، بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به تمام خيرهايت.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ إِحْسَانِكَ بِأَحْسَنِهِ وَ كُلُّ إِحْسَانِكَ حَسَنٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِحْسَانِكَ كُلِّهِ.

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به نيكوترين احسانت و تمام احسان‌هايت نيكوست، بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به تمام احسان‌هايت.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا تُجِيبُنِي بِهِ حِينَ أَدْعُوكَ فَأَجِبْنِي يَا اللَّهُ نَعَمْ دَعَوْتُكَ يَا اللَّهُ

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به آن چيزى كه تو را به آن چيز بخوانم اجابت مى‌كنى، پس تو دعايم را اجابت فرما اى خدا! بله تو را مى‌خوانم اى خدا!

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا أَنْتَ فِيهِ مِنَ الشَّأْنِ وَ الْجَبَرُوتِ

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به آنچه تو در آنى از چيزها و بزرگى‌ها.

 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَ جَبَرُوتٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ‏ بِشَأْنِكَ وَ جَبَرُوتِكَ كُلِّهَا

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به تمام چيزها و بزرگى‌ها بار خدايا از تو درخواست مى‌كنم به همه‌ى چيزها و بزرگى‌هاى تو،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا تُجِيبُنِي بِهِ حِينَ أَسْأَلُكَ بِهِ فَأَجِبْنِي يَا اللَّهُ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.

بار خدايا! از تو درخواست مى‌كنم به آنچه اجابت مى‌كنى به آن وقتى كه تو را مى‌خوانم، پس اجابت كن مرا اى خدا و درود فرست بر محمد و آل محمد.

پس هرحاجت كه دارى طلب كن و بطلب پس بگو:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْنِي عَلَى الْإِيمَانِ بِكَ وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ

خدايا! درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا بر گرويدن به تو و تصديق نمودن پيغمبرت

وَ الْوَلَايَةِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ الِائْتِمَامِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَ الْبَرَائَةِ مِنْ أَعْدَائِهِمْ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ بِذَلِكَ يَا رَبِّ.

و بر دوستى و ولايت على بن ابى طالب عليه السّلام و پيروى از امامان از آل محمد برانگيزان پس به درستى كه من بدان راضى‌ام اى پروردگار!

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْخَيْرِ رِضْوَانَكَ وَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّرِّ سَخَطِكَ وَ النَّارِ.

بار خدايا! درود فرست بر محمد و آل محمد و از تو درخواست مى‌كنم بهترين خوبى‌هاى رضوان و بهشتت را و به تو پناه مى‌برم از بدترين بد خشمت و دوزخ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ احْفَظْنِي مِنْ كُلِّ مَعْصِيَةٍ وَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عُقُوبَةٍ وَ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ ٍ

بار خدايا! درود فرست بر محمد صلّى اللّه عليه و آله و آل محمد و مرا محفوظ بدار از هرمصيبت و بليت و از هرزجر و عقوبت و از هرگونه فتنه

وَ مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَ مِنْ كُلِّ شَرّ وَ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ

و از هر بلاء و شر و از هرگونه گزند و ناخوشى و از هرگونه مصيبت و پيش‌آمد بد و آفتى كه نازل گرديده يا نازل گردد از آسمان به سوى زمين

فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ فِي هَذَا الشَّهْرِ وَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ.

در اين ساعت و در اين شب و در اين روز و در اين ماه و در اين سال.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْسِمْ لِي مِنْ كُلِّ سُرُورٍ وَ مِنْ كُلِّ بَهْجَةٍ وَ مِنْ كُلِّ اسْتِقَامَةٍ

بار خدايا! درود فرست بر محمد و آل محمد و از هرشادى و از هرخرمى و از هرپايدارى و استقامت

وَ مِنْ كُلِّ فَرَجٍ وَ مِنْ كُلِّ عَافِيَةٍ وَ مِنْ كُلِّ سَلَامَةٍ وَ مِنْ كُلِّ كَرَامَةٍ وَ مِنْ كُلِّ رِزْقٍ وَاسِعٍ حَلَالٍ طَيِّبٍ

و از هرفرج و از هرعافيت و تندرستى و سلامتى و از هركرامت و از هررزق و روزى وسيع حلال پاكيزه

وَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ مِنْ كُلِّ حَسَنَةٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ

و از هر نعمت و از هروسعت كه نازل شده يا نازل شود از آسمان به زمين

فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ فِي هَذَا الشَّهْرِ وَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ.

در اين ساعت و در اين شب و در اين روز و در اين ماه و در اين سال بهره‌مند گردان.

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبِي قَدْ أَخْلَقَتْ وَجْهِي عِنْدَكَ وَ حَالَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ أَوْ غَيَّرَتْ حَالِي عِنْدَكَ،

بار خدايا! اگر گناهانم چهره‌ام را نزد تو فرسودند و ميان من و تو حايل شدند و حال مرا در حضرتت دگرگون كردند

فَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ الَّذِي لَا يُطْفَأُ

پس من از تو درخواست دارم به نور پاكت كه خاموش نگردد

وَ بِوَجْهِ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَ بِوَجْهِ وَلِيِّكَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى

و به آبروى حضرت محمد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله حبيبت و به آبروى ولى‌ات على مرتضى

وَ بِحَقِّ أَوْلِيَائِكَ الَّذِينَ انْتَجَبْتَهُمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.

و به حق اوليايت كه برگزيدى آنان را كه درود فرستى بر محمد و آل محمد.

وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَ لِوَالِدَيَّ وَ مَا وَلَدَا وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ مَا تَوَالَدُوا ذُنُوبَنَا كُلَّهَا صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا،

و اين‌كه تمام گناهان من و پدر و مادرم و فرزندان آنان و مردان و زنان مؤمن و فرزندان آنها را از كوچك و بزرگ بيامرزى

وَ أَنْ تَخْتِمَ لَنَا بِالصَّالِحَاتِ وَ أَنْ تَقْضِيَ لَنَا الْحَاجَاتِ وَ الْمُهِمَّاتِ وَ صَالِحَ الدُّعَاءِ وَ الْمَسْأَلَةِ فَاسْتَجِبْ لَنَا بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِه.

و عاقبت ما را ختم به خير نمايى و حاجت‌ها و مهمات و شايسته‌ترين دعاها و مسئلت‌هاى ما را برآورده سازى، پس به حق محمد و آل محمد دعاى ما را اجابت فرما.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ آمِينَ آمِينَ آمِينَ،

بار خدايا! بر محمد و آل محمد درود فرست، مستجاب كن، مستجاب كن، مستجاب كن.

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

آنچه خدا خواهد آن مى‌شود، جنبش و نيرويى نيست جز به مدد خدا، پاك و منزه است پروردگار تو، پروردگار عزت از آنچه صف كنند

وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.[1]

و سلام بر فرستادگان او و سپاس مر خداى پروردگار عالميان را.

پس دست‌ها را به جانب آسمان بلند كن و گردنت را به سوى دوش چپ خود و گريه بكن و اگر نيايد خود را به گريه بدار و بگو:

يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَنْ حَقُّهُ عَلَيْكَ عَظِيمٌ بِلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِبَهَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،

اى خدايى كه جز تو در عالم هستى خدايى نيست! مسئلت مى‌كنم به حق كسى كه حق او بر تو بزرگ است، به حق لا إله إلا أنت طلب مى‌نمايم به نورانيّت لا إله إلا أنت،

يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِجَلَالِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِجَمَالِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اى كسى كه خدايى جز تو نيست! طلب مى‌كنم به بزرگى لا إله إلا أنت، اى كسى كه جز تو خدايى نيست! سؤال مى‌كنم به جمال لا إله إلا أنت،

يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِنُورِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِكَمَالِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،

اى خدايى كه جز تو خدايى نيست! سؤال مى‌كنم به نور لا إله إلا أنت، اى خدايى كه جز تو خدايى نيست! سؤال مى‌كنم به كمال لا إله إلا أنت،

يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِعِزَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِعِظَمِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اى خدايى كه جز تو خدايى نيست! سؤال مى‌كنم به عزت لا إله إلا أنت، اى خدايى كه جز تو خدايى نيست! سؤال مى‌كنم به بزرگى لا إله إلا أنت،

يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِشَرَفِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،

اى خدايى كه جز تو خدايى نيست! سؤال مى‌كنم به گفتار لا إله إلا أنت، اى خدايى كه جز تو خدايى نيست! سؤال مى‌كنم به شرف لا إله إلا أنت،

يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِعَلَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،

اى خدايى كه جز تو خدايى نيست! سؤال مى‌كنم به بلندى لا إله إلا أنت، اى خدايى كه جز تو خدايى نيست! مى‌خوانم به حق لا إله إلا أنت،

یَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا رَبَّاهْ يَا رَبَّاهْ يَا رَبَّاهْ.

اى آن‌كه نيست خدايى جز تو! اى پروردگار، اى پروردگار، اى پروردگار!

آن‌قدر بگويد كه يك نفس وفا كند، پس بگويد بر همان حالتى كه بود، گردن كج كرده به سوى دوش چپ

أَسْأَلُكَ يَا سَيِّدِي‏

از تو مى‌خواهم اى آقاى من!

پس بگويد:

يَا اللَّهُ يَا رَبَّاه‏

اى خدا اى پروردگار

آن‌قدر كه يك نفس وفا كند. پس بگويد:

يَا سَيِّدَاهْ يَا مَوْلَاهْ يَا غِيَاثَاهْ يَا مَلْجَآهْ يَا مُنْتَهَى غَايَةِ رَغْبَتَاهْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اى سيد و آقاى من! اى فريادرس و اى پناهگاه و اى انتهاى مقصد رغبت‌كنندگان! اى مهربان‌ترين مهربانان!

 أَسْأَلُكَ فَلَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْ‏ءٌ وَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ دَعْوَةٍ مُسْتَجَابَةٍ

از تو مى‌خواهم پس مانند تو چيزى نيست و از تو مى‌خواهم به همه‌ى دعاهاى مستجاب شده،

دَعَاكَ بِهَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنْتَ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَ اسْتَجَبْتَ دَعْوَتَهُ مِنْهُ

دعاهايى كه هرنبىّ مرسل يا فرشته‌ى مقرب يا بنده‌ى مؤمن كه دلش را براى ايمان امتحان كرده‌اى تو را به آن دعا كرده و تو دعاى ايشان را اجابت نموده‌اى

وَ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْ حَوَائِجِي.

و به حق محمد، پيغمبرت، پيامبر رحمت، به سوى تو رو مى‌آورم و او را پيش روى حاجت‌هاى خود قرار مى‌دهم.

يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اللَّهِ رَبِّكَ وَ رَبِّي وَ أُقَدِّمُكَ بَيْنَ يَدَيْ حَوَائِجِي.

اى محمد! اى رسول خدا! پدر و مادرم فدايت باد به وسيله‌ى تو به سوى پروردگارت و پروردگار خودم روى مى‌آورم و تو را پيش روى حاجت‌هايم قرار مى‌دهم.

يَا رَبَّاهْ يَا رَبَّاهْ يَا رَبَّاه‏ ْ أَسْأَلُكَ بِكَ فَلَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْ‏ءٌ

اى پروردگار! اى پروردگار! اى پروردگار! به حقّ خودت تو را مى‌خوانم پس مانند تو چيزى نيست

وَ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ وَ بِعِتْرَتِهِ الْهَادِيَةِ وَ أُقَدِّمُهُمْ بَيْنَ يَدَيْ حَوَائِجِي

و به وسيله‌ى محمد، دوست تو و به واسطه‌ى فرزندان هدايت‌كننده‌ى ايشان به سوى تو متوجه مى‌شوم و آنها را پيش روى حاجت‌هايم قرار مى‌دهم

وَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَيَاتِكَ الَّتِي لَا تَمُوتُ وَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي لَا يُطْفَأُ وَ بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ،

و تو را مى‌خوانم. بار خدايا! به زندگانى خودت كه فانى نمى‌شود و به حقّ نور ذاتت كه خاموش نمى‌گردد و به چشم‌هايت كه خواب نگيرد

وَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مَنْ حَقُّهُ عَلَيْكَ عَظِيمٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدِ قَبْلَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ

و تو را مى‌خوانم. بار خدايا به حقّ كسى كه حقّ او بر تو بزرگ است اين‌كه درود فرستى بر پيغمبر و آل پيغمبر پيش از هرچيزى

وَ بَعْدَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ عَدَدَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ زِنَةَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ مِلْ‏ءَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ.

و بعد هرچيزى و به اندازۀ عدد هرچيزى و به وزن‌هاى هرچيزى و به پرى هرچيزى.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الْمُصْطَفَى وَ رَسُولِكَ الْمُرْتَضَى،

بار خدايا! از تو مى‌خواهم كه بر محمد بنده‌ى برگزيده‌ات و فرستاده‌ى پسنديده‌ات

وَ أَمِينِكَ مُصَّفَى وَ نَجِيبِكَ دُونَ خَلْقِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ

و امين برگزيده‌ات و انتخاب‌شده‌ى خودت نزد مخلوقاتت و دوست خودت و بهترين خلقت تماما،

النَّذِيرِ الْبَشِيرِ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْأَخْيَارِ الْأَبْرَارِ

ترساننده‌ى مژده‌دهنده، چراغ روشن و بر اهل بيت پاك و پاكيزه‌اش، پاكان، بهترين‌ها، نيكوكاران، درود فرستى

وَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ اسْتَخْلَصْتَهُمْ لِنَفْسِكَ وَ حَجَبْتَهُمْ عَنْ خَلْقِكَ

و بر فرشتگانى كه آنها را براى خودت اختصاص داده‌اى و از مخلوقاتت پنهان ساخته‌اى

وَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ الَّذِينَ يُنْبِئُونَ بِالصِّدْقِ عَنْكَ وَ عَلَى عِبَادِك الصَّالِحِينَ الَّذِينَ أَدْخَلْتَهُمْ فِي رَحْمَتِكَ،

و بر پيغمبرانت، آنانى كه به راستى از تو خبر مى‌دهند و بر بندگان شايسته‌ات، آنانى كه آنها را در رحمت خودت داخل كرده‌اى،

الْأَئِمَّةِ الْمُهْتَدِينَ الرَّاشِدِينَ الْمُطَهَّرِينَ وَ عَلَى جَبْرَائِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ وَ مالکِ المَوت وَ رِضْوَانَ خَازِنِ الْجِنَة

امامان هدايت‌يافته‌ى ارشاد كننده‌ى پاكان و بر جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و ملك الموت و رضوان، خزانه‌دار بهشت،

وَ مَالِكٍ خَازِنِ النَّارِ وَ الرُّوحِ الْقُدُسِ وَ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ

و مالك، خزانه‌دار جهنم و روح قدس و حاملان عرش و منكر و نكير

وَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ الْحَافِظَيْنِ عَلَيَّ بِالصَّلَاةِ الَّتِي تُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ بِهَا عَلَيْهِمْ،

و بر دو فرشته‌ى محافظت كننده‌ى بر من، به درودى كه دوستش دارى،

صَلَاةً كَثِيرَةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً زَاكِيَةً نَامِيَةً طَاهِرَةً شَرِيفَةً فَاضِلَةً تُبَيِّنُ بِهَا فَضْلَهُمْ عَلَى الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ.

اين‌كه درود فرستى بر ايشان درود بسيار، پاكيزه، مبارك، پاك، نموكننده، آشكار، بزرگ، بهتر، كه بيان كنى به آن فضل ايشان را بر پيشينيان و پسينيان.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْمَعَ صَوْتِي وَ تُجِيبَ دَعْوَتِي وَ تَغْفِرَ ذُنُوبِي

بار خدايا! به درستى كه من درخواست مى‌كنم از تو كه آواز مرا بشنوى و دعاهايم را اجابت نمايى و گناهانم را بيامرزى

وَ تُنْجِحَ طَلِبَتِي وَ تَقْضِيَ حَاجَتِي وَ تَقْبَلَ قِصَّتِي وَ تُنْجِزَ لِي مَا وَعَدْتَنِي

و طلب‌هايم را برآورى و حاجت‌هايم را روا سازى و قصد مرا قبول كنى و آنچه وعده كرده‌اى برايم محقق سازى

وَ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَ تَتَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي وَ تَصْفَحَ عَنْ ظُلْمِي وَ تَعْفُوَ عَنْ جُرْمِي

و گناهانم را عفو كنى و از خطاهايم را درگذرى و از ستمم درگذرى و جرمم را ببخشى

وَ تُقْبِلَ عَلَيَّ وَ لَا تُعْرِضَ عَنِّي وَ تَرْحَمَنِي وَ لَا تُعَذِّبَنِي وَ تُعَافِيَنِي وَ لَا تَبْتَلِيَنِي

و به من روى آورى و از من اعراض نكنى و بر من رحم كنى و مرا عذاب نكنى و مرا عافيت دهى و مرا آزمايش نكنى

وَ تَرْزُقَنِي مِنْ أَطْيَبِ الرِّزْقِ وَ أَوْسَعِهِ وَ أَهْنَئِهِ وَ أَمْرَئِهِ وَ أَسْبَغِهِ وَ أَكْثَرِهِ

و مرا از بهترين روزى‌هايت و فراخ‌ترين آنها و گواراترين آنها و آسان‌ترين آنها و تمام‌ترين و بسيارترين آنها روزى دهى

وَ لَا تَحْرِمْنِي يَا رَبِّ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَ الْعِتْقَ مِنَ النَّارِ

و محرومم نگردانى اى پروردگار من نگاه به سوى ذات كريم تو و رسيدن به بهشت و آزادى از آتش دوزخ را

وَ اقْضِ عَنِّي يَا رَبِّ دَيْنِي وَ أَمَانَتِي وَ ضَعْ عَنِّي وِزْرِي وَ لَا تُحَمِّلْنِي مَا لَا طَاقَةَ لِي بِهِ يَا مَوْلَايَ

و اى پروردگار! دين و امانتم را ادا فرما و گناهانم را فروگذار و بر من بارى را كه طاقت ندارم نگذار اى آقاى من

وَ أَدْخِلْنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ

و در همه‌ى خيرها كه پيغمبر و آل پيغمبر را در آن داخل كرده‌اى داخلم سازى

وَ أَخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَهُمْ مِنْهُ

و از همه‌ى بدى‌هايى كه ايشان را از آن بيرون نموده‌اى بيرونم ساز

وَ لَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

و بين من و ايشان يك چشم به هم زدن در دنيا و آخرت جدايى نينداز.

پس سه مرتبه بگويد:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي.

بار خدايا تو را مى‌خوانم آن‌طورى كه مرا امر كردى، پس اجابتم كن چنان‌كه وعده داده‌اى.

پس بگويد:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ مَعَ حَاجَةٍ بِي إِلَيْهِ عَظِيمَةٍ وَ غِنَاكَ عَنْهُ قَدِيمٌ وَ هُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ وَ هُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ،

بار خدايا! اندكى از بسيار تو مى‌خواهم، با آن‌كه حاجت من به سوى آن بسيار است و بى‌نيازى تو از آن قديم، و آن نزد من بسيار و بر تو سهل و آسان است.

 فَامْنُنْ بِهِ عَلَيَّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ.

پس به آن بر من منت گذار به درستى كه تو بر همه چيز توانايى.

اللَّهُمَّ بِرَحْمَتِكَ فِي الصَّالِحِينَ فَأَدْخِلْنَا وَ فِي عِلِّيِّينَ فَارْفَعْنَا،

اى خدا! به رحمتت ما را در صف صالحان داخل گردان و در بهشت عليين مقام بلند ببخش

وَ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ مِنْ عَيْنٍ سَلْسَبِيلٍ فَاسْقِنَا،

و به كاسه‌ى آب گوارا از چشمه‌ى سلسبيل سيرابمان گردان

وَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ بِرَحْمَتِكَ فَزَوِّجْنَا وَ مِنْ وِلْدَانٍ مُخَلَّدِينَ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ فَأَخْدِمْنَا،

و با حور العين هم صحبت ساز و از پسران ابدى بهشت كه مانند درّ و لؤلؤ در صدف‌اند خدمت‌گزار ساز

وَ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَ لُحُومِ الطَّيْرِ فَأَطْعِمْنَا وَ مِنْ ثِيَابِ السُّنْدُسِ وَ الْحَرِيرِ وَ الْإِسْتَبْرَقِ فَأَلْبِسْنَا،

و از ميوه‌هاى بهشتى و مرغ بريان آن روزى ما گردان و از لباس سندس و پرنيان و استبرق جامه بپوشان

وَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَ قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ مَعَ وَلِيِّكَ فَوَفِّقْ لَنَا،

و به ثواب ليلة القدر و ثواب حجّ بيت الحرام و شهادت در راهت موفق بدار

وَ صَالِحَ الدُّعَاءِ وَ الْمَسْأَلَةِ فَاسْتَجِبْ لَنَا يَا خَالِقَنَا اسْمَعْ وَ اسْتَجِبْ لَنَا،

و دعا و درخواست‌هاى شايسته‌ى ما را مستجاب گردان، اى آفريننده‌ى ما بشنو و اجابت كن برايمان

وَ إِذَا جَمَعْتَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَارْحَمْنَا،

و در قيامت كه خلق اولين و آخرين را جمع مى‌گردانى در آن روز به حال ما ترحم كن

وَ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ أَمَاناً مِنَ الْعَذَابِ فَاكْتُبْ لَنَا وَ فِي جَهَنَّمَ فَلَا تَجْعَلْنَا،

و برات بيزارى و امان از جهنم را براى ما بنويس و در دوزخ ما را به زنجير قهر مكش

وَ مَعَ الشَّيَاطِينِ فِي النَّارِ فَلَا تُقْرِنَّا وَ فِي هَوَانِكَ وَ عَذَابِك‏ فَلَا تَقْلِبْنَا

و ما را با شياطين همراه مساز و به عذاب و خوارى مبتلا مگردان

وَ مِنَ الزَّقُّومِ وَ الضَّرِيعِ فَلَا تُطْعِمْنَا وَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِنَا فَلَا تَكبُبنَا،

و از زقوم جهنم و گياه تلخ دوزخ قوت ما مگردان و در آتش جهنم به رو مينداز

وَ مِنْ ثِيَابِ النَّارِ وَ سَرَابِيلِ الْقَطِرَانِ فَلَا تُلْبِسْنَا وَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَنَجِّنَا.

و پيراهن و ثوب چركين دوزخيان به ما مپوشان و از هر بدى در دو عالم، اى خدايى كه جز تو خدايى نيست، به حق لا اله الا انت، نجاتمان بخش.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَ لَمْ يُسْأَلْ مِثْلُكَ وَ أَرْغَبُ إِلَيْكَ وَ لَمْ يُرْغَبْ إِلَى مِثْلِكَ،

بار خدايا! از تو مى‌خواهم و حال آن‌كه مثل تو سؤال نمى‌شود و به سوى تو رغب مى‌كنم و حال آن‌كه به سوى مثل تو رغبت نمى‌شود.

يَا رَبِّ أَنْتَ مَوْضِعُ مَسْأَلَةِ السَّائِلِينَ وَ مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ،

اى پروردگار! تو جاى سؤال‌هاى سؤال‌كنندگان و منتهاى رغبت رغبت‌كنندگانى

أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِأَفْضَلِ أَسْمَائِكَ كُلِّهَا وَ أَنْجَحِهَا يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ

بار خدايا! از تو مى‌خواهم به بهترين نام‌هايت، همه‌ى آنها و پيروزترين آنها، اى خدا اى بخشاينده!

وَ بِاسْمِكَ الْمَخْزُونِ الْمَصُونِ الْأَعَزِّ الْأَجَلِّ الْأَعْظَمِ الَّذِي تُحِبُّهُ وَ تَهْوَاهُ وَ تَرْضَى عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ

و به نام تو كه مخزون، مصون، عزيزتر، جليل‌تر و بزرگ‌تر است كه تو آن را دوست دارى و هواى آن را دارى و آن را مى‌پسندى از آن كسى كه تو را به آن خوانده

وَ تَسْتَجِيبُ لَهُ دُعَاءَهُ وَ حَقٌّ عَلَيْكَ يَا رَبِّ أَنْ لَا تَحْرِمَ سَائِلَك.

و برايش دعاى او را اجابت كردى و سزاوار است بر تو اى پروردگار اين‌كه محروم مگردانى سؤال‌كننده‌ى خود را.

 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ دَعَاكَ بِهِ عَبْدٌ هُوَ لَكَ،

بار خدايا! از تو مى‌خواهم به همه‌ى اسم‌هايى كه براى توست كه بندۀ تو به آن تو را

فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ سَهْلٍ أَوْ جَبَلٍ أَوْ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ أَوْ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ سُبُلِكَ.

در صحراها يا درياها يا هموارى‌ها يا كوه‌ها يا نزد بيت حرام يا در چيزى از راه‌هاى تو، تو را مى‌خواند.

فَأَدْعُوكَ يَا رَبِّ دُعَاءَ مَنْ قَدِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَ عَظُمَ جُرْمُهُ وَ ضَعُفَ كَدْحُهُ،

پس تو را مى‌خوانم اى پروردگار، خواندن كسى كه بيچارگى‌اش سخت شده و گناهش بزرگ گشته و كوشش او ضعيف شده

فَأَشْرَفَتْ عَلَى الْهَلَكَةِ نَفْسُهُ وَ لَمْ يَثِقْ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ عَمَلِهِ وَ لَمْ يَجِدْ لِمَا هُوَ فِيهِ سَادّاً

و بر هلاكت نفسش مشرف گرديده و به چيزى از علمش اعتماد نكرده و بلندكننده‌اى از آنچه در اوست نيافته

وَ لَا لِذَنْبِهِ غَافِراً وَ لَا لِعَثْرَتِهِ مُقِيلًا غَيْرَكَ، هَارِباً إِلَيْكَ مُتَعَوِّذاً بِكَ مُتَعَبِّداً لَكَ،

و براى گناهانش آمرزنده‌اى پيدا نكرده و براى لغزش‌هايش بخشنده‌اى غير تو نيافته، فراركننده است به سوى تو و پناه‌گيرنده است به تو و براى تو عبادت‌كننده است

غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَ لَا مُسْتَكْبِرٍ وَ لَا مُسْتَحْسِرٍ وَ لَا مُتَجَبِّرٍ وَ لَا مُتَعَظِّمٍ، بَلْ بَائِسٌ فَقِيرٌ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ.

در صورتى كه ننگ‌دارنده و تكبركننده و وامانده‌ى جبر كننده‌ى تعظيم‌كننده‌ى تصنعى نيست، بلكه هالك بيچاره‌ى ترسان پناه‌آورنده است.

أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْض،

اى خدا! اى بخشاينده، اى خوشحال‌كننده، اى منت‌گذار، اى نوآوردنده‌ى آسمان‌ها و زمين‌ها،

يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً كَثِيرَةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً زَاكِيَةً شَرِيفَةً.

اى صاحب بزرگوارى و كرامت‌كننده! از تو مى‌خواهم كه درود فرستى بر محمد و آل او درودى بسيار، پاك، مبارك، پاكيزه و شريف.

أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَغْفِرَ لِي فِي شَهْرِي هَذَا وَ تَرْحَمَنِي وَ تُعْتِقَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ

بار خدايا! از تو مى‌خواهم اين‌كه در اين ماه مرا بيامرزى و رحمتم نمايى و مرا از آتش دوزخ آزاد سازى

وَ تُعْطِيَنِي فِيهِ خَيْرَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ وَ خَيْرَ مَا أَنْتَ مُعْطِيهِ

و بهترين آنچه احدى را از مخلوقاتت عطا كرده‌اى به من عطا فرمايى در حالى كه بهترين آن چيزى است كه تو آن را عطا مى‌كنى،

وَ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ شَهْرِ رَمَضَانَ صُمْتُهُ لَكَ مُنْذُ أَسْكَنْتَنِي أَرْضَكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا،

و اين ماه رمضان را آخرين ماه رمضان قرار مده، رمضانى كه برايت روزه گرفته‌ام از وقتى كه مرا در زمينت ساكن كرده‌اى تا امروز،

بَلِ اجْعَلْهُ عَلَيَّ أَتَمَّهُ نِعْمَةً وَ أَعَمَّهُ عَافِيَةً وَ أَوْسَعَهُ رِزْقاً وَ أَجْزَلَهُ وَ أَهْنَأَهُ.

بلكه اين رمضان را بر من تمام‌ترين آن از حيث نعمت و شامل‌ترين آنها از نظر عافيت و بلندترين آن از نظر روزى و بيش‌ترين و گواراترين آن قرار بده.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ مُلْكِكَ الْعَظِيمِ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِي هَذَا

بار خدايا! به تو پناه مى‌برم و به ذات بزرگوارى تو و پادشاهى بزرگ تو از اين‌كه آفتاب امروز غروب كند

أَوْ يَنْقَضِيَ بَقِيَّةُ هَذَا الْيَوْمِ أَوْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَتِي هَذِهِ أَوْ يَخْرُجَ هَذَا الشَّهْرُ

يا باقى‌مانده‌ى امروز بگذرد،يا صبح امشب طلوع كند يا اين ماه برآيد

وَ لَكَ قِبَلِي تَبِعَةٌ أَوْ ذَنْبٌ أَوْ خَطِيئَةٌ تُرِيدُ أَنْ تُقَايِسَنِي بِهَا أَوْ تُؤَاخِذَنِي بِهَا

و براى تو نزد من لغزش‌هايى يا گناهانى يا خطاهايى مانده باشد كه تو مرا با آن مقايسه يا مؤاخذه كنى مرا به آن

أَوْ تُوقِفَنِي بِهَا مَوْقِفَ خِزْيٍ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ أَوْ تُعَذِّبَنِي يَوْمَ أَلْقَاكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

يا در جاى رسوايى دنيا و آخرت مرا به آن توقيف نمايى يا روزى كه تو را ملاقات كنم مرا به آن عذاب نمايى، اى مهربان‌ترين مهربانان.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ لِهَمٍّ لَا يُفَرِّجُهُ غَيْرُكَ وَ لِرَحْمَةِ لَا تُنَالُ إِلَّا بِكَ

بار خدايا! تو را مى‌خوانم از غمى كه غير تو او را برطرف نمى‌سازد و رحمتى كه به آن رسيده نمى‌شود جز به واسطۀ تو

وَ لِكَرْبٍ لَا يَكْشِفُهُ إِلَّا أَنْتَ وَ لِرَغْبَةٍ لَا تُبْلَغُ إِلَّا بِكَ وَ لِحَاجَةٍ لَا تُقْضَى دُونَكَ.

و از اندوهى كه نمى‌زدايد آن را مگر تو و از رغبتى كه نمى‌رسد مگر به تو و براى حاجتى كه روا نمى‌كند او را غير از تو.

اللَّهُمَّ فَكَمَا كَانَ مِنْ‏ شَأْنِكَ مَا أَرَدْتَنِي بِهِ مِنْ مَسْأَلَتِكَ وَ رَحِمْتَنِي بِهِ مِنْ ذِكْرِكَ،

بار خدايا! آن‌چنان كه شأن توست آنچه اراده كنى مرا به آن از مسئله‌هاى خود و رحمتم نمايى مرا از ذكر خودت،

فَلْيَكُنْ مِنْ شَأْنِكَ الِاسْتِجَابَةُ لِي فِيمَا دَعَوْتُكَ بِهِ وَ النَّجَاةُ لِي فِيمَا فَزِعْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ.

پس بايد آن را انجام دهى كه اجابت دعاهايم شأن توست. از آنچه به سوى تو در آنها زارى نموده‌ام نجاتم ده،

يَا مُلَيِّنَ الْحَدِيدِ لِدَاوُدَ أَيْ كَاشِفَ الضُّرِّ وَ الْكَرْبِ الْعَظَامِ عَنْ أَيُّوبَ

اى نرم‌كننده‌ى آهن براى داود، اى برطرف‌كنندۀ بدى‌ها و اندوه‌هاى بزرگ از ايوب و

وَ مُفَرِّجَ غَمِّ يَعْقُوبَ وَ مُنَفِّسَ كَرْبِ يُوسُف،

برطرف‌كننده‌ى غم يعقوب و برطرف‌كننده‌ى گرفتارى يوسف،

 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.

بر محمد و آل محمد درود فرست و آنچه تو سزاوار آنى با من رفتار كن كه قطعا تو اهل پرهيزكارى و اهل آمرزشى.

اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كَرْبٍ وَ رَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ وَ أَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَ عُدَّةٌ،

بار خدايا! تو اعتمادم در تمام اندوه‌ها و اميدم در تمام سختى‌هايى و تو براى من در تمام كارهايى كه برايم پيش مى‌آيد، اعتماد و ياورى.

كَمْ مِنْ كَرْبٍ يَضْعُفُ مِنْهُ الْفُؤَادُ وَ تَقِلُّ فِيهِ الْحِيلَةُ وَ يَخْذُلُ فِيهِ الصَّدِيقُ وَ يَشْمَتُ فِيهِ الْعَدُوُّ،

چه گرفتارى‌هايى را كه دل‌ها از آن ناتوان مى‌گردند و چه نيرنگ‌هايى را كه انسان‌ها در آن كم‌دل مى‌شوند و دوستان رسوا مى‌گردند و دشمنان شماتت مى‌كنند

أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَ شَكَوْتُهُ إِلَيْكَ رَغْبَةً مِنِّي فِيهِ إِلَيْكَ مِمَّنْ سِوَاكَ،

به سوى تو آوردم و به سوى تو شكايت كردم، به خاطر رغبتم به تو نه غير تو،

فَفَرَّجْتَهُ وَ كَشَفْتَهُ وَ كَفَيْتَهُ فَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ صَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ وَ مُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ،

پس او را گشايش داده‌اى و برطرف ساخته و كفايت نموده‌اى، پس تو ولى هرنعمت و صاحب هرنيكويى و منتهاى هررغبتى،

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْ‏ء.

به كلمات تام خدا از شر تمام مخلوقات پناه مى‌برم.

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي يَوْمِي هَذَا حَتَّى أُمْسِيَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَرَكَةَ فِى يَوْمِي هَذَا

بار خدايا! در اين روز عافيتم ده تا شب نمايم، بار خدايا از تو مى‌خواهم بركت امروز را

وَ مَا نَزَلَ فِيهِ مِنْ عَافِيَةٍ وَ مَغْفِرَةٍ وَ رَحْمَةٍ وَ رِضْوَانٍ وَ رِزْقٍ وَاسِعٍ حَلَالٍ تَبْسُطُهُ

و آنچه در آن از عافيت و آمرزش و رحمت و خشنودى و روزى فراخ حلال گسترده‌اى

عَلَيَّ وَ عَلَى وَالِدَيَّ وَ وُلْدِي وَ أَهْلِي وَ عِيَالِي وَ أَهْلِ حُزَانَتِي وَ مَنْ أَحْبَبْتُ وَ أَحَبَّنِي وَ وَلَدْتُ وَ وَلَدَنِي.

بر من و بر والدينم و بر فرزندانم و بر اهل و عيالم و اهل خويشانم و كسى كه دوست دارم و دوستم دارد و به دنيا آورده‌ام و آنها مرا به دنيا آورده‌اند.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ وَ الْحَسَدِ وَ الْبَغْيِ وَ الْحَمِيَّةِ وَ الْغَضَبِ.

بار خدايا! از ترديد و شرك و حسد و نافرمانى و جهالت و خشم به تو پناه مى‌برم.

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

خداوندا! اى پروردگار آسمان‌هاى هفت‌گانه و زمين‌هاى هفت‌گانه و آنچه در آنهاست و آنچه در ميان آنهاست و پروردگار عرش بزرگ!

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اكْفِنِي الْمُهِمَّ مِنْ أَمْرِي بِمَا شِئْتَ وَ كَيْفَ شِئْتَ[2] .

بر محمد و آلش درود فرست و كار مهمم را كفايت كن به آنچه تو مى‌خواهى و هرگونه كه خواستى.

پس بخوان سوره‌ى حمد و آية الكرسى را و بگو:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ لِنَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:

بار خدايا! تو براى پيغمبرت كه درود خدا بر او و بر آل او باد فرموده‌اى:

(وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى) [3]،

«زود است كه عطا كند تو را پروردگارت پس راضى شوى»

اللَّهُمَّ إِنَّ نَبِيَّكَ وَ رَسُولَكَ وَ حَبِيبَكَ وَ خِيَرَتَكَ مِنْ خَلْقِكَ لَا يَرْضَى

خداوندا! پيغمبر تو و فرستادۀ تو و دوست تو و بهترين مخلوقات تو نمى‌پسندد

 بِأَنْ تُعَذِّبَ أَحَداً مِنْ أُمَّتِهِ دَانَكَ بِمُوَالاتِهِ وَ مُوَالاةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ إِنْ كَانَ مُذْنِباً خَاطِئاً فِي نَارِ جَهَنَّمَ،

به اين‌كه احدى را از امتش كه به دوستى او و دوستى ائمه‌ى معصومين از خاندان او راهنمايى شده است، گرچه گنه‌كار و خطاكار باشد، در آتش جهنم عذاب نمايى،

فَأَجِرْنِي يَا رَبِّ مِنْ جَهَنَّمَ وَ عَذَابِهَا وَ هَبْنِي لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.

پس از جهنم و عذاب‌هايش نجاتم ده اى پروردگار! و براى محمد و آل محمد مرا ببخش اى مهربان‌ترين مهربانان!

يَا جَامِعاً بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَلَى تَأَلُّفٍ مِنَ الْقُلُوبِ وَ شِدَّةِ الْمَحَبَّةِ

اى جمع‌كننده‌ى ميان اهل بهشت بر الفت قلب‌ها و سختى محبت

وَ نَازِعَ الْغِلِّ مِنْ صُدُورِهِمْ وَ جَاعِلَهُمْ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ،

و برطرف‌كننده‌ى كينه‌ها از دل‌هايشان و برادر گرداننده‌ى آنها بر تخت‌هاى برابر،

يَا جَامِعاً بَيْنَ أَهْلِ طَاعَتِهِ وَ بَيْنَ مَنْ خَلَقَهَا لَهُ وَ يَا مُفَرِّجَ حُزْنِ كُلِّ مَحْزُونٍ وَ يَا مَنْهَلَ كُلِّ غَرِيبٍ

اى جمع‌كننده‌ى ميان اهل فرمان‌برداران خود و ميان كسى كه خلق كرده آن را از براى خود و اى برطرف‌كننده‌ى اندوه هر اندوهگينى و اى سيراب‌كننده‌ى هرغريب،

يَا رَاحِمِي فِي غُرْبَتِي وَ فِي كُلِّ أَحْوَالِي بِحُسْنِ الْحِفْظِ وَ الْكِلَاءَةِ لِي يَا مُفَرِّجَ مَا بِي مِنَ الضِّيقِ وَ الْخَوْفِ،

و اى رحم‌كننده‌ى من بر غربتم و در تمام احوالم به نيكوترين محافظت و نگه‌دارى من، اى گشاينده‌ى تنگى‌ها و ترس‌هايم!

صَلِّ عَلَى‏ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْمَعْ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَحِبَّتِي وَ قَادَتِي وَ سَادَتِي وَ هُدَاتِي وَ مَوَالِيَّ.

درود فرست بر محمد و آل محمد و ميان من و دوستانم و رهبرانم و آقايانم و هدايت‌كنندگانم و مولاهايم جمع فرما.

يَا مُؤَلِّفاً بَيْنَ الْأَحِبَّاءِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

اى الفت‌دهنده‌ى ميان دوستان، بر محمد و آل محمد درود فرست

وَ لَا تَفْجَعْنِي بِانْقِطَاعِ رُؤْيَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَنِّي وَ لَا بِانْقِطَاعِ رُؤْيَتِي عَنْهُمْ،

و به دورى ديدار محمد و آل محمد و به قطع شدن ديدار من از آنها مرا ميازار،

فَبِكُلِّ مَسَائِلِكَ يَا رَبِّ أَدْعُوكَ إِلَهِي فَاسْتَجِبْ دُعَائِي إِيَّاكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

پس به تمام مسائل تو اى پروردگار تو را مى‌خوانم. خداوندا! دعاى مرا مستجاب فرما اى مهربان‌ترين مهربانان.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِانْقِطَاعِ حُجَّتِي وَ وُجُوبِ حُجَّتِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي.

بار خدايا از تو مى‌خواهم به بريده شدن حجت من و واجب نمودن حجت تو اين‌كه مرا بيامرزى.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِ الْمَحْشَرِ وَ مِنْ شَرِّ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّهْرِ وَ مِنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ،

بار خدايا! از رسوايى روز قيامت به تو پناه مى‌برم و از شرّ آنچه باقى‌مانده از سال‌ها و از شر دشمنان

 وَ صَغِيرِ الْفَنَاءِ وَ عُضَالِ الدَّاءِ وَ خَيْبَةِ الرَّجَاءِ وَ زَوَالِ النِّعْمَةِ وَ فُجَاءَةِ النَّقِمَةِ،

و كوچك شدن فنا و سختى دردها و نااميدى اميدها و برطرف شدن نعمت‌ها و ناگهان آمدن عذاب‌ها.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي قَلْباً يَخْشَاكَ كَأَنَّهُ يَرَاكَ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاكَ.[4]

خداوندا قلب ترسان از خودت به من عطا فرما گويا تو را تا روز قيامت مى‌بيند.

و دور نيست كه در اوقات ديگر هرگاه شدتى روى دهد يا حاجت ضرورى بهم رسد اين دعا را توان خواند.


[1] ) اقبال الاعمال، ج  1 ، ص 221.                                                      [2] ) اقبال الاعمال، ج 1، ص 222.

[3] ) سوره الضحی، آیه 5.                                                                   [4] ) اقبال الاعمال، ج 1، ص 227.

کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلام
کانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام
تلگرام قرآن و حدیث
کانال قرآن و حدیث در ایتا
کانال قرآن و حدیث در گپ
پیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث