منوی اصلی

نرم افزار مادر پاکی ها

نرم افزار مادر پاکی ها

مرکز ملی پاسخگوئی به سؤالات دینی اقدام به تولید نرم افزار «مادر پاکی ها» نمود.
این نرم افزار مشتمل بر پرسش و پاسخ 191 در موضوعاتی چون زندگانی حضرت زهرا ، سیره و سنت، ویژگی و فضایل و سایر مباحث زندگانی آن حضرت بوده که توسط کارشناسان این مرکز تهیه شده است.

افزودن دیدگاه جدید