منوی اصلی

اعمال ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب

تلاوت آیه صلوات بعد از نماز مغرب (مفاتیح الجنان)

بعد از نماز مغرب، تسبیحات حضرت زهرا -علیها السلام- را می گوییم و بعد از آن، آیه صلوات را می خوانیم:

دعاهای وقت غروب آفتاب (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: ابتدا دعای هنگام غروب آفتاب را می خوانیم:

دعای الحمد لله الذی یفعل ما یشاء (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: از جمله دعاهای بعد از نماز مغرب می خوانیم:

نماز نافله مغرب (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: در اینجا نماز نافله مغرب را می خوانیم:

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عشا (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: از جمله تعقیبات نماز عشا می باشد:

دعای اللهم رب السماوات السبع (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: از جمله تعقیبات نماز عشا می باشد که به صورت زیر می خوانیم:

نماز وتیره (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: دو رکعت نافله نشسته است که بعد از نماز عشا می خوانیم:

آداب وقت خواب و دعای آن (رساله باقیات لصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: آداب خوابیدن و دعاهای آن را می خوانیم:

دعای بیدار شدن در ساعت معین (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: دعایی که برای بیدار شدن از خواب در ساعتی معین می خوانیم:

عوذه عقرب

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: استعاذه ای (دعایی) از امام باقر علیه السلام که مانع از عقرب زدگی اشخاص تا صبح می شود:

عوذه احتلام (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: استعاذه ای (دعایی) که مانع از خواب پریشان و احتلام می شود:

دعای حفظ از خراب شدن خانه و دزد (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: استعاذه ای (دعایی) که مانع ترس از خراب شدن خانه و دزد می شود:

آداب سرمه کشیدن

فصل سوم از باب اول باقیات الصالجات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است؛ آداب سرمه کشیدن هنگام خواب و دعای آن:

دعای احطت علی نفسی و اهلی (رساله باقیات الصالحات)

بعد از خواندن دعاهای وقت غروب که ذکر شد، دعای زیر نیز که یکی دیگر از دعاهای وقت غروب است، می خوانیم:

دعای بین اذان و اقامه نماز مغرب (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: در آداب نماز مغرب ابتدا، دعای بین اذان و اقامه را می خوانیم:

تلاوت آیه صلوات بعد از نماز مغرب (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: دعاهای بعد از نماز مغرب که تلاوت این آیه (صلوات) یکی از آنهاست را می خوانیم:

بسمله و حوقله بعد از نماز مغرب (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: یکی دیگر از دعاهای بعد از نماز مغرب، این ذکر است که می خوانیم:

دعای سبحانک لا اله الا انت (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: دعای دیگر بعد از نماز مغرب را می خوانیم:

دعای صفوان بن یحیی هنگام خواب

دعایی است که صفوان بن یحیی از امام کاظم علیه السلام نقل کرده است هنگام خواب:

دعای بیدار شدن در ساعت معین (مصباح المتهجد)

دعایی است که برای بیدار شدن از خواب در ساعتی معین می خوانیم:

دعای بیدار شدن در ساعت معین (بلدالامین)

دعایی است که برای بیدار شدن از خواب در ساعتی معین می خوانیم:

دعای طلب رزق هنگام خواب (مصباح المتهجد)

در اینجا دعایی برای درخواست طلب رزق از خداوند تعالی هنگام خواب را می خوانیم:

دعای طلب رزق هنگام خواب (بلدالامین)

در اینجا دعایی برای درخواست طلب رزق از خداوند تعالی هنگام خواب را می خوانیم:

عوذه احتلام (مصباح المتهجد)

اگر از احتلام (جنب شدن) می ترسی این دعا را هنگام خواب بخوان:

عوذه احتلام (بلدالامین)

اگر از احتلام (جنب شدن) می ترسی این دعا را هنگام خواب بخوان:

دعای ترس از بیخوابی (بلدالامین)

دعایی است که هنگام ترس از بیخوابی می خوانیم:

دعای ترس از بیخوابی (مصباح المتهجد)

دعایی است که هنگام ترس از بیخوابی می خوانیم:

تلاوت آیات برای محفوظ ماندن از دزد (بلدالامین)

اگر هنگام خواب، از آمدن دزد می ترسی، این دعا را بخوان:

تلاوت آیات برای محفوظ ماندن از دزد (مصباح المتهجد)

اگر هنگام خواب، از آمدن دزد می ترسی، این دعا را بخوان:

آداب وقت خواب و دعاهای آن (بلدالامین)

دعاهای هنگام رفتن به رختخواب و خوابیدن را می خوانیم:

صفحه‌ها