منوی اصلی

حکمت 38 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: فرازی از حکمت 38 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: فرازی از حکمت 38 نهج البلاغه

از دوستى با دروغگو بپرهيز، كه او به سراب ماند:

پوستر و استوری حکمت 38 نهج البلاغه: آب یا سراب

پوستر و استوری حکمت 38 نهج البلاغه: آب یا سراب

«... از دوستی با دروغ گو بپرهیز که مانند سراب است: دور را نزدیک و نزدیک را دور نشان می دهد».

پوستر و استوری حکمت 38 نهج البلاغه: بدترین دوست دنیا

پوستر و استوری حکمت 38 نهج البلاغه: بدترین دوست دنیا

«...، از دوستی با بخیل بپرهیز؛ زیرا آنچه را که سخت به آن نیاز داری، از تو دریغ می کند.».
کلیپ تصویری حکمت های علوی: فرازی از حکمت 38 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: فرازی از حکمت 38 نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: همانا ترسناك ترين تنهايى خودپسندى است.

 
کلیپ تصویری حکمت های علوی: فرازی از حکمت 38 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: فرازی از حکمت 38 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: فرازی از حکمت 38 نهج البلاغه
کلیپ تصویری حکمت های علوی: فرازی از حکمت 38 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: فرازی از حکمت 38 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: فرازی از حکمت 38 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 38 نهج البلاغه

کلیپ تصویری حکمت های علوی: حکمت 38 نهج البلاغه

گرامى ترين ارزش خانوادگى، اخلاق نيكوست.
 
 دانلود کلیپ حکمتهای علوی : حکمت 38 نهج البلاغه  ارزش ها و آداب معاشرت با مردم

کلیپ حکمتهای علوی : فرازی ازحکمت 38 نهج البلاغه

حکمت 38 نهج البلاغه- ارزش ها و آداب معاشرت با مردم

 دانلود کلیپ حکمتهای علوی : حکمت 38 نهج البلاغه  ارزش ها و آداب معاشرت با مردم

کلیپ حکمتهای علوی : فرازی ازحکمت 38 نهج البلاغه

حکمت 38 نهج البلاغه- ارزش ها و آداب معاشرت با مردم

حکمت 38 نهج البلاغه: پندهایی ارزشمند به فرزند

وَ قَالَ (علیه السلام) لِابْنِهِ الْحَسَنِ (علیه السلام):

  دانلود کلیپ حکمتهای علوی: فرازی ازحکمت 38 نهج البلاغه (عقل)

کلیپ حکمتهای علوی : فرازی ازحکمت 38 نهج البلاغه (عقل)

حکمتهای علوی: فرازی ازحکمت 38 نهج البلاغه (عقل)

  دانلود کلیپ حکمتهای علوی: فرازی ازحکمت 38 نهج البلاغه (خود پسندى)

کلیپ حکمتهای علوی : فرازی ازحکمت 38 نهج البلاغه (خود پسندى)

حکمت 38 نهج البلاغه- ارزش ها و آداب معاشرت با مردم

 دانلود کلیپ حکمتهای علوی : حکمت 38 نهج البلاغه  ارزش ها و آداب معاشرت با مردم  (اخلاق نیکو)

کلیپ حکمتهای علوی : فرازی ازحکمت 38 نهج البلاغه (اخلاق نیکو)

حکمت 38 نهج البلاغه- ارزش ها و آداب معاشرت با مردم

 دانلود کلیپ حکمتهای علوی : حکمت 38 نهج البلاغه  ارزش ها و آداب معاشرت با مردم

کلیپ حکمتهای علوی : فرازی ازحکمت 38 نهج البلاغه

حکمت 38 نهج البلاغه- ارزش ها و آداب معاشرت با مردم

 دانلود کلیپ حکمتهای علوی : حکمت 38 نهج البلاغه  ارزش ها و آداب معاشرت با مردم

کلیپ حکمتهای علوی : فرازی ازحکمت 38 نهج البلاغه

حکمت 38 نهج البلاغه- ارزش ها و آداب معاشرت با مردم

 دانلود کلیپ حکمتهای علوی : حکمت 38 نهج البلاغه  ارزش ها و آداب معاشرت با مردم

کلیپ حکمتهای علوی : فرازی ازحکمت 38 نهج البلاغه

حکمت 38 نهج البلاغه- ارزش ها و آداب معاشرت با مردم

پندهای نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: پرهيز از دوستى با ...

از دوستی با چه کسانی باید پرهیز کرد؟