منوی اصلی

صوت

حسینیه مجازی

کلیپ صوتی اربعین: منتظرك سنة "یک ساله منتظرت هستم!" - باسم کربلایی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: منتظرك سنة "یک ساله منتظرت هستم!" - باسم کربلایی (+ متن)

مداحی عربی با نوای باسم کربلایی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: جاماندگان زیارت اربعین - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: جاماندگان زیارت اربعین - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی فارسی و عربی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: أنتمُ الشُّرفاءْ ...أنتمُ الکُرماءْ  - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: أنتمُ الشُّرفاءْ ...أنتمُ الکُرماءْ - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی تشکر زائران از موکب های پذیرایی زیارت اربعین

کلیپ صوتی اربعین: برخیز و سایه بر سر من مستدام کن - مهدی صدقی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: برخیز و سایه بر سر من مستدام کن - مهدی صدقی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: برخیز و سایه بر سر من مستدام کن - مهدی صدقی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: مشی مشی بالاربعینیه ثوره شیعیه - باسم کربلایی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: مشی مشی بالاربعینیه ثوره شیعیه - باسم کربلایی (+ متن)

مداحی عربی با نوای باسم کربلایی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: پای پیاده، هم پای جاده، ره می سپارم به عزم زیارت - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: پای پیاده، هم پای جاده، ره می سپارم به عزم زیارت - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: امید ماست همین اربعین و حرم - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: امید ماست همین اربعین و حرم - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: صحرا به صحرا کو به کو داریم نم نم می رویم - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: صحرا به صحرا کو به کو داریم نم نم می رویم - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: موکب به موکب، می‌رسیم از راه - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: موکب به موکب، می‌رسیم از راه - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

مداحی فارسی، عربی نزار القطری ویژه پیاده روی اربعین طریق العشق

کلیپ صوتی اربعین: طریق العشق (ویژه پیاده روی اربعین) - نزار قطری (+ متن)

مداحی فارسی، عربی نزار القطری ویژه پیاده روی اربعین

کلیپ صوتی اربعین: اقتربت ایام الزیاره - میثم مطیعی

کلیپ صوتی اربعین: اقتربت ایام الزیاره - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی عربی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: آهِ یا زینبُ یا زینبُ یا زینبْ ..أَغِیْثِینی - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: آهِ یا زینبُ یا زینبُ یا زینبْ ..أَغِیْثِینی - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی فارسی و عربی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: کربلا کربلا ما داریم میاییم - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: کربلا کربلا ما داریم میاییم - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی فارسی و عربی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: باز اربعین شد و دلم پر می‌زنه - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: باز اربعین شد و دلم پر می‌زنه - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی فارسی و عربی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: براءه العشق - باسم کربلایی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: براءه العشق - باسم کربلایی (+ متن)

حسينا واحسینا واحسيناه

کلیپ صوتی اربعین: عراقُ الجودِ و العطاء ...  - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: عراقُ الجودِ و العطاء ... - میثم مطیعی (+ متن)

عراقُ الجودِ و العطاء ... (تشکر از مهمان نوازی مردم عراق در اربعین حسینی)

کلیپ صوتی اربعین: تركنا الخلق - باسم کربلایی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: تركنا الخلق - باسم کربلایی (+ متن)

مداحی عربی با نوای باسم کربلایی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: نحن اتینا ( ما آمده ایم) - باسم کربلایی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: نحن اتینا ( ما آمده ایم) - باسم کربلایی (+ متن)

مداحی عربی با نوای باسم کربلایی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: تزورونی - باسم کربلایی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: تزورونی - باسم کربلایی (+ متن)

مداحی عربی با نوای باسم کربلایی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: اربعین شد و هوایی ام - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: اربعین شد و هوایی ام - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: دلتنگی - حامد زمانی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: دلتنگی - حامد زمانی (+ متن)

مداحی با نوای حامد زمانی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی محرم: انا مظلوم حسین - نزار قطری (+ متن)

کلیپ صوتی محرم: انا مظلوم حسین - نزار قطری (+ متن)

کلیپ صوتی محرم: انا مظلوم حسین - نزار قطری (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: قدم قدم با یه علم  - حسن کاتب کربلایی

کلیپ صوتی اربعین: قدم قدم با یه علم - حسن کاتب کربلایی (+ متن)

مداحی  فارسی و عربی "قدم قدم با یه علم ان ‌شاءالله اربعین میام سمت حرم" با نوای حسن کاتب کربلایی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: یا حسین یا حسین، من کجا لیاقت اقامه عزای تو؟ - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: یا حسین یا حسین، من کجا لیاقت اقامه عزای تو؟ - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: ما میرویم سوی بیابان کربلا - حامد زمانی و حسین الاکرف

کلیپ صوتی اربعین: ما میرویم سوی بیابان کربلا - حامد زمانی و حسین الاکرف (+ متن)

ما میرویم سوی بیابان کربلا         تا جان کنیم فدای شهیدان کربلا

کلیپ صوتی اربعین: حاجتِ هر شبم، اربعین کربلا بودنه - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: حاجتِ هر شبم، اربعین کربلا بودنه - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی 

کلیپ صوتی اربعین: زُوّار زُوّار، تَقبّلِ الزیارةْ - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: زُوّار زُوّار، تَقبّلِ الزیارةْ - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی عربی و فارسی ویژه "نوجوانان و اربعین حسینی"

صفحه‌ها