منوی اصلی

پایان نامه های مرتبط با عهد نامه مالک اشتر

پایان نامه های مرتبط با عهد نامه مالک اشتر

1. مبانی قرآنی نامه امام علی(ع) به مالک اشتر(رهبری از ديدگاه علی (ع))

استاد راهنما: عبدالرسول هاديان شيرازي
دانشجو: فاطمه غلامي، کارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه شيراز، رشته: علوم قرآني، 1384
چکيده:
در اين رساله ما نخواستيم که کل نامه را بررسي کنيم و يا شرح دهيم بلکه قصد و هدفمان اين بود که بتوانيم کلام مولا را با قرآن مجيد تطبيق دهيم و بتوانيم ارتباط کلام علي(ع) را با قرآن بدست آوريم. از آن جا که اين نامه(نامه 53) يکي از نامه هاي سياسي امام است و شيوه حکومت داري را بيان مي کند، اين رساله فرصتي شد براي ارائه بخشهايي از انديشه سياسي حکيمانه و سيره پسنديده امير مومنان علي(ع) که بر خاسته از قرآن کريم انديشه و سيره پيامبر اکرم است. اين نامه يکي از طولاني ترين نامه اي امام علي(ع) است. ما اين نامه را طي پنج بخش بررسي کرديم: بخش اول: کليات که شامل 3 فصل است که هر 3 فصل به موضوع ربط دارد يعني معرفي مالک، نهج البلاغه وحکومت علي(ع). بخش دوم: اوصاف رهبر، شامل 2 فصل است؛ همان ويژگي ها و استعدادهايي است که يک رهبر حکومت بايد داشته باشد. بخش سوم: وظايف رهبر است که شامل شايسته سالاري، شناخت طبقه محروم، برقراري امنيت و صلح و... است. شامل 5 فصل است. بخش چهارم: رابطه رهبر با کارگزاران خود به گونه اي که با کارگزاران خود مشورت کند و بر روي کارهايشان نظارت داشته باشد که شامل 2 فصل است. بخش پنجم: رابطه رهبر با مردم که چگونگي برخورد رهبر با مردم را بيان مي کند که شامل 5 فصل است. 

2. حقوق شهروندی در دوران زمامداری امام علی (ع) با تاکيد بر نامه سياسی به مالک اشتر

استاد راهنما: محمد کاظم کاوه پيشقدم
دانشجو: محمد سليمانزاده، کارشناسي ارشد
دانشگاه آزاد اسلامي - دانشگاه آزاد اسلامي ‌واحد مرودشت - دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، 1393
چکيده:
موضوع تحقيق حاضر «حقوق شهروندي در دوران زمامداري امام علي (ع) با تأکيد بر نامه سياسي به مالک اشتر» مي باشد. در اين تحقيق سعي بر آن شده است با تأکيد بر نوع انسان با محور حقوق شهروندي، که توجه و احترام يکسان به تمامي شهروندان، پيش از تأکيد بر گونه گونه بودن شهروندان هر جامعه اي و کارکردهاي تعاملي آنها با يکديگر و مشخص کردن گروه هاي اجتماعي که شهروندان به آنها تعلق دارند و فراهم سازي امکان تعامل بين حکومت و گروه هاي مختلف جامعه امام علي (ع) در بخشي از آن نامه به مالک ، پس از اشاره به انگاره اجتماعي مورد نظرشان براي تنظيم روابط حکومت با تمامي شهروندان و دسته بندي قشرهاي مختلف جامعه و مشخص کردن کارکردهاي مورد انتظار از آنها و نيز نحوه برقراري ارتباط مطلوب بين حکومت با قشرهاي مختلف جامعه و برعکس را، از جمله وظايف حکومت و مقامات آن براي تنظيم روابط خود با تمامي شهروندان دانسته و بر آنها تأکيد کرده است.

3. انسجام متنی و رابطه‌ی بينامتنی در قرآن و نامه امام علی (ع) به مالک اشتر

استاد راهنما: محمود حيدري
استاد مشاور: بي‌بي زينب حسيني
دانشجو: محمود درخشنده، کارشناسي ارشد
دانشگاه ياسوج - دانشکده علوم انساني، 1393 
چکيده:
به جرأت مي‌توان ادعا کرد که دستاورد‌هاي نقدي معاصر کارکرد بهتري در نشان دادن اعجاز بلاغي متون ديني و ادبي دارند. «انسجام» به مناسبت‌هايي اشاره دارد که به کلام يک‌پارچگي و وحدت مي‌بخشد و آن را به مثابه يک متن، از مجموعه‌اي از جملات جداگانه و نامربوط متمايز مي‌سازد. اين ابزارها مناسباتي بين عناصر متن ايجاد مي‌کنند که باعث مي‌گردد يک متن از مجموعه به هم ريخته‌اي از جملات و عبارات متمايز گردد. يافتن اين پيوند‌ها منجر به درک زيبايي و بلاغت متن مي‌شود که در متون ديني اعمّ از قرآن کريم و نهج‌البلاغه نشان دادن بلاغت و فصاحت والاي کلام و شناساندن زيبايي آن از مهم‌ترين مباحث در علوم قرآني است که طبيعتاً به فهم و درک بهتر متن مي‌انجامد. اين پژوهش از دو بخش تشکيل شده است در بخش نخست هم‌آيي، ادوات پيوندي، ارجاع، حذف، جايگزيني و ... که توسط «هاليدي» و «رقيه حسن» به عنوان عوامل انسجام مطرح شده است، در نامه امام علي (ع) به مالک بررسي و تطبيق مي‌گردد و چگونگي برخورداري کلام اميرالمومنين ( ع ) از عوامل متعدد انسجام متن، فراواني و نسبت اين عوامل به يکديگر نشان داده مي‌شود.
نقش اين عوامل صرفاً از بعد انسجام‌ بخشي نيست و در بسياري از مواقع عوامل ياد شده نقش مهمي در زيبايي و اثرگذاري بر مخاطب دارند. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد که در اين ميان، عامل تکرار با کارکرد خاص واژگان غيرکليدي، عامل ادات پيوندي با کاربرد زياد و منظم پيوند افزايشي، عامل ارجاع با بسامد بالا و کاربرد منظم ضماير و عامل آوايي موازات به عنوان نقطه تلاقي سه عامل قبلي، چهار رکن اصلي انسجام متني در نامه امام به مالک به شمار مي‌روند و گاهي برخي عوامل مانند سجع، حذف، تقابل و ترادف نيز به ارکان اصلي افزوده شده و سبک و شيوه خاصي را براي کلام اميرالمومنين ( ع ) نشان مي‌دهد. در بخش دوم آن نيز که به نوعي به بلاغت متن مرتبط است، بينامتني عهد نامه با آيات قرآن کريم بررسي شده است و انسجام و پيوند‌هاي متن حاضر با قرآن کريم نشان داده شده است. 

4. عهد نامه امام علی (ع) به مالک اشتر و مؤيدات قرآنی آن

استاد راهنما: علي مطوري
استاد مشاور: يوسف محفوظي موسوي
دانشجو: حسن نبهان، کارشناسي ارشد
دانشگاه شهيد چمران اهواز - دانشکده الهيات و معارف اسلامي، 1393
چکيده:
نهج البلاغه پس از قرآن کريم، ارزشمندترين کتاب هدايت و انسان سازي است که در جاي جاي آن، انعکاس آيات آسماني قرآن، مشهود است. اين کتاب ارزشمند از لحاظ ادبي بالاترين درجه فصاحت و بلاغت را در بين ادبا و شعرا و دانشمندان از زمان پيدايش تاکنون به خود اختصاص داده است. امام علي (ع) در نهج البلاغه بارها به آيات قرآني استشهاد نموده است. روح و جان متعالي امام علي (ع) آن قدر با قرآن پيوند عميق و زيبا برقرار کرده است که هر محقق طالب حقيقت و تشنه کشف ارتبط قرآن با نهج البلاغه است را به سمت خود مي کشاند زيرا او قرآن مجسد و او آيينه تمام نماي قرآن است. عده اي امام علي (ع) را قرآن ناطق و کتاب قرآن را قرآن صامت مي نامند. سيد رضي (ره) کتاب نهج البلاغه را مجموعه اي از خطبه ها، نامه ها و حکمت هاي امام علي مي داند که آن را به دليل محتواي علمي تاريخي و سياسي و ادله قرآني و بلاغت و فصاحت موجود در آن جمع آوري نموده است تا اين ميراث گرانقدر و گوهربار بر اثر گذر زمان به فراموشي سپرده نشود. به همين علت خود را ملتزم به تأليف کتاب نهج البلاغه در قرن چهارم هجري نمود. اين کتاب نفيس بعد از گذشت حدود 1000 سال همچنان داراي بار علمي خاص خود مي باشد و هر قدر مفسرين و شارحان و دانشمندان اهل قلم درباره آن مي نويسند متوجه مي شوند هنوز نتوانسته اند اندکي از معاني و مفهوم اين کلام گهربار امام علي (ع) در نهج البلاغه را تبين نمايند. اين تحقيق درباره ي تجلّي آيات قرآني يا مويدات قرآني نامه امام علي (ع) به مالک اشتر مي باشد. البته بايد گفت اين نامه داراي جايگاه بالايي بوده و بزرگترين نامه امام در نهج البلاغه مي باشد که امام آن را به يکي از نزديک ترين افراد خود هنگام اعزام به فرمانداري مصر نوشت در اين نامه امام منشور حکومت داري و چگونگي برخورد با ظالم و مظلوم و رعيت را به صورت مکتوب با الهام از آيات قرآني ترسيم نموده است.

5. سيره امام علی (ع) در اجرای حکومت از ديدگاه نهج‌ البلاغه

استاد راهنما: حميد رضا صفا کيش
استاد مشاور: محمد سپهري
نویسنده: فاطمه قلي زاده، کارشناسي ارشد
دانشگاه آزاد اسلامي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، 1391
چکيده:
وجود دولت و حکومت از امور لاينفک زندگي بشر بوده است. در طول تاريخ حتي در جوامع ابتدايي بنحوي نوعي دولت جريان داشته است. و در اين توجه به حکومت بشر به يک سري نظامات سياسي دست يافته است. از نمونه هاي آن حکومت سلطنتي مشروطه، دموکراسي، کمونيسم و اقسام ديگر حکومت است که بر اساس ديدگاه آن جامعه به حکومت نوع آن انتخاب مي گرديده است. از جمله مصاديق حکومت اسلامي، حکومت نمونه اميرالمومنين علي(ع)است. علي(ع) در حالي به عنوان حاکم جامعه اسلامي انتخاب شد، که دولت در نگاه او منهاي خود محوري و سلطه گري مي باشد. در نگاه اميرالمومنين وجود دولت امري ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد که مانع هرج و مرج و تباهي مي گردد. از اصول حاکم در دولت علي(ع) عدالت اجتماعي و اقتصادي است. در ديدگاه امام علي(ع) جز از طريق عدالت نمي توان به اهداف دولت اسلامي دست يافت اهميت دادن به عدالت توسط امام به حدي بود، که ايشان را شهيد راه عدالت مي دانند. ذرات وجودي حضرت با عدالت آميخته بود. ديگر اصل موجود در حکومت مولاي متقيان آزاديهاي مختلف مي باشد. آزادي در چهارچوب قانون به طور مطلق که آزادي به طور مطلق در هر زمينه هرج و مرج و نابودي را به دنبال دارد.
در حکومت اميرالمومنين(ع) مردم از جايگاه خاصي برخوردار هستند. امام به کارگزاران خود هشدار مي دهد. که حرمت مردم را پاس بدارند. و به هيچ وجه به عزت و کرامت انساني آن ها لطمه نزنند در منظر امام علي(ع) بين حاکم و مردم نوعي رابطه متقابل حاکم است. و هر يک در مقابل حقوق ديگري وظايفي را به عهده دارد، که بايد انجام دهد. امام علي(ع) علي رغم اتصال به علم الهي و در نتيجه عدم نياز به مشورت از ديگران باز به امر مشورت با مردم اهميت زيادي مي داد. البته امام براي مشاور نيز شرايطي را مشخص مي کند که داشتن آن شرايط باعث مشورت با وي مي گردد. از اصول حاکم در حکومت علي(ع) برخورد صحيح با دشمنان بود. امام در اين برخورد به اسلام و مصالح دين توجه مي کرد و به بقاء خود و حکومتش توجهي نداشت. امام علي(ع) در برخوردهاي خود با اصحاب جمل و صفين و نهروان، دائم به ياران خود گوشزد مي کرد که شروع کننده جنگ نباشند و حتي المقدور از آن دوري کنند و بعد از پيروزي نيز به آن ها ستم روا نمي داشت. در نگاه سياسي اميرالمومنين شرايط و صفات زمامداران از اهميت خاصي برخوردار است. به گونه اي که بقاء و نابودي جامعه به داشتن يا عدم داشتن اين شرايط بستگي دارد. امام در طي نامه اي که به مالک اشتر نوشته و در واقع مخاطب آن همه زمامداران اسلامي مي باشد، تمامي اصول لازم براي اداره الهي جامعه را بيان مي کند و به برخورد مناسب با تک تک اقشار جامعه توجه مي دهد. ضرورت توجه به کارهاي مردم و وقت گذاشتن بر آنها نظارت بر قضاوت و ديگر کارگزاران حکومت همه و همه در اين نامه گرانقدر آورده شده است. 

6. مدل سازی مديريت اسلامی بر مبنای عهدنامه مالک اشتر

استاد راهنما: وجه اله قرباني زاده
استاد مشاور: حسين افراسيابي
دانشجو: سيده فاطمه حسيني زاده، کارشناسي ارشد
دانشگاه علامه طباطبايي - دانشکده مديريت. 1393 
چکیده: 
امروزه بيشتر صاحبنظران بر اين باورند که هيچ امري در زندگي انسان براي پيشبرد اهداف او نمي تواند مهمتر و موثّرتر از مديريت و رهبري باشد. مطالعه نهج البلاغه، هر خواننده ژرف نگر را با اين حقيقت آشنا مي سازد که آن حضرت براي اداره جامعه، اصول و مباني ارزشمندي ارائه کرده اند. اين تحقيق سعي دارد با الهام از آموزه هاي امام علي(ع)، در نامه 53 نهج البلاغه معروف به عهد نامه مالک اشتر، مسائل مربوط به رهبري و مديريت اسلامي را تجزيه و تحليل کرده و به تدوين الگوي مديريت اسلامي بپردازد. در طي اين پژوهش محقق توانسته است سبک رهبري امام علي(ع) را از متن عهدنامه استخراج نمايد که از آن با عنوان «الگوي رهبري تناسبي» ياد شده است. علاوه برآن، سه منبع قدرت فرهمندي، مقبوليت مردمي و مشروعيت قانوني، بعنوان عوامل قدرت و نفوذ موثر بررهبري شناخته شده است.

 

افزودن دیدگاه جدید