منوی اصلی

پیشگویى های امام على علیه السلام در نهج البلاغه

پیشگویى های امام على علیه السلام در نهج البلاغه

آينده‌ی روشن

دنيا پس از سركشى روى به ما نهد، چون ماده شتر بدخو كه به بچه خود مهربان بود، سپس اين آيه را خواند: "و نُريد أن نَمُنّ علی الذین استُضعفوا فی الارض و نجعلَهم أئمة و نجعلهم الوارثین"، و مى خواهيم بر آنان كه مردم ناتوانشان شمرده اند منت نهيم و آنان را امامان و وارثان گردانيم(قصص، 5).1

علائم آخر الزمان

بر مردمان روزگارى آيد كه جز سخن چين را ارج ننهند، و جز بدكار را خوش طبع نخوانند، و جز باانصاف را ناتوان ندانند. در آن روزگار صدقه را تاوان به حساب آرند، و بر پيوند با خويشاوند منت گذارند، و عبادت را وسيله بزرگى فروختن بر مردم انگارند.2

روزگاری دشوار

مردمان را روزگارى رسد بس دشوار، توانگر در آن روز آنچه در دست دارد سخت نگاه مى دارد، در حالی که او را چنين نفرموده اند؛ زیرا خداى سبحان فرمايد: ''... و لاتنسَوُا الفضلَ بينَكم"، ''بخشش ميان خود را فراموش مكنيد''(بقره، 237). بَدان در آن روزگار بلند مقدار شوند و نيكان خوار؛ و خريد و فروش كنند با درماندگان به ناچار، در حالی که رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده است: با درماندگان معامله مكنيد از روى اضطرار.3

حكومت معاويه

همانا پس از من مردى بر شما چيره شود، كه گلويى گشاده دارد و شكمى فراخ و برون افتاده. بخورد هر چه يابد و بجويد آنچه نيابد . اگر توانيد او را بكشيد، و نتوانيدش كشت. او شما را فرمان دهد تا مرا دشنام گوييد و از من بيزارى جوييد... .4

سرنوشت قرآن و مسجد

مردم را روزگارى رسد كه در آن از قرآن جز نشان نماند و از اسلام جز نام آن. در آن روزگار بناى مسجدهاى آنان از بنيان آباد است و از رستگارى ويران.5

حكومت مروانيان

همانا وى (مروان حکم) بر مردم حكومت كند اما كوتاه، چندانكه سگى بينى خود را بليسد. او پدر چهار فرمانروا است و زود است كه امت، از او و فرزندان او روزى سرخ و خونين را ببينند.6

حكومت حجاج

به خدا، به زودى مردى از "ثقيف" بر شما چيره شود، مردى سبكسر، گردنكش و ستمگر، كه مالتان را ببرد و پوستتان را بدرد.7
________________________
پی نوشت:
1. حكمت 209
2. حكمت 103
3. حكمت 468
4. كلام 57
5. حكمت 369
6. كلام 73
7. خطبه 116

منبع: کلید نهج البلاغه، صادق حسن زاده

افزودن دیدگاه جدید