منوی اصلی

رفتن به نماز عید از راهی و برگشتن از راه دیگر (مفاتیح الجنان)

رفتن به نماز عید از راهی و برگشتن از راه دیگر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال؛ مستحب است که برگردد از مصلّی از غیر آن راهی که رفته بود و دعا کند از برای برادران دینی خود به قبولی اعمال.

افزودن دیدگاه جدید