منوی اصلی

صفات پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله

مقامات پیامبر اکرم

مقامات والای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در قرآن

خداوند متعال در آیات قرآن کریم گاهی به طور صریح و زمانی به گونه ضمنی به مقامات پیامبرخاتم (ص) اشاره فرموده است که در این بخش به برخی از این آیات اشاره می کنیم.

اسامی و صفات پیامبر

اسامی و صفات پیامبر اعظم (ص) در آیینه قرآن

در قرآن گاهی به طور مستقیم و گاهی به شکل غیر مستقیم، پیامبر اکرم (ص) معرفی شده است. این معرفی در قالب هایی همچون، ستایش و تمجید از پیامبر اکرم (ص)، بیان اوصاف و شئونات، ذکر مقامات و مناقب و بیان عظمت روحی آن حضرت صورت گرفته.