منوی اصلی

محمد بن ابی قره

دعای محمد بن ابی قره در شب بیستم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و چهارم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز بیستم ماه (دعای دوم) دعاى شب بيستم از كتاب «عمل شهر رمضان» نوشته‌ى «محمّد بن ابى قرّه»:

دعای یا ذا الذی کان قبل کل شیء (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و سوم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز نوزدهم ماه، دعاهای مخصوص شب نوزدهم رمضان(دعای دوم)، از كتاب عمل شهر رمضان نوشته محمّد بن ابى قرّه :

دعای محمد بن ابی قره در شب هجدهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و دوم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز هجدهم ماه (دعای دوم)به نقل از كتاب «عمل شهر رمضان» نوشته‌ى «محمّد بن ابى قرّه»:

دعای محمد بن ابی قره در شب شانزدهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیستم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز شانزدهم ماه از تعدادی روایات دعاهای شب شانزدهم (دعای دوم) دعاى دیگر در اين شب به نقل از محمد بن ابی قره در کتاب عمل شهر رمضان:

دعای محمد بن ابی قره در شب پانزدهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب نوزدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز پانزدهم ماه؛ (دومین) دعاى شب پانزدهم از کتاب «عمل شهر رمضان» نوشته‌ «محمّد بن ابى قرّه»:

دعای محمد بن ابی قره در شب چهاردهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هجدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز چهاردهم ماه و روایاتی که در این شب و روز آمده، که در آن چند روایت، دعاهای مخصوص روز چهاردهم (دعای دوم):

دعای محمد بن ابی قره شب دوازدهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب شانزدهم و دعاهایی که در شب و روز آن خوانده می شود و در بعضی از روایات آورده اند در دعای شب دوازدهم (دعای دوم) به نقل از بخش كتاب «عمل شهر رمضان» نوشته‌ى «محمّد بن ابى قرّه»:

دعای محمد بن ابی قره در شب دهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهاردهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز دهم ماه (اولین دعا در شب دهم):

دعای محمد بن ابی قره در شب نهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سیزدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز نهم ماه، و دعاهاى اين شب عبارت‌اند از(اولین دعای شب نهم):

دعای محمد بن ابی قره در شب هشتم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب دوازدهم اعمال و دعاهای مخصوص شب و روز هشتم ماه رمضان و ما بعضی از روایات را بیان می کنیم: دعاى شب هشتم به نقل از كتاب «عمل شهر رمضان» نوشته‌ى «محمّد بن ابى قرّه»

دعای محمد بن ابی قره در شب ششم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب دهم اعمال و دعاهای شب و روز ششم ماه رمضان (اولین دعای شب ششم):

دعای محمد بن ابی قره در شب پنجم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب نهم اعمال و دعاهای شب و روز پنجم ماه رمضان: دعاهاى مخصوص اين شب عبارت‌اند از دعاى اول به نقل از كتاب «عمل شهر رمضان» نوشته‌ى «محمّد بن ابى قرّه»

دعای محمد بن ابی قره در شب چهارم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هشتم دعاهای مخصوص شب و روز چهارم ماه رمضان و بعضی از روایات ذکر شده (اولین دعا):

دعای محمد بن ابی قره در شب سوم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هفتم: اعمال شب و روز سوم ماه رمضان، در این قسمت دعاهای شب سوم ماه رمضان بیان می شود که یکی از آنها این دعاست (دعای اول):

دعای محمد بن ابی قره در شب دوم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب ششم: اعمال شب و روز دوم ماه رمضان و فصل های این باب؛ فصل دوازدهم دعاهای مخصوص شب دوم ماه رمضان (دعای اول):

دعاهای هنگام افطار (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب ششم: اعمال شب و روز دوم ماه رمضان و فصل های این باب؛ دعاهای قبل و بعد از افطار در فصل های 4، 8 الی 11 این باب قرار دارند که به بیان آنها می پردازیم:

دعای اللهم قد حضر شهر رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل پانزدهم: دعاهایی که مختص به شب اول ماه رمضان است دومین دعا، هنگام وارد شدن در ماه رمضان خوانده می شود:

دعای دیگر امام صادق (ع) در شب اول رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل پانزدهم: دعاهایی که مختص به شب اول ماه رمضان است، دعای اول از امام صادق علیه السلام روایت شده است: