منوی اصلی

اعمال مشترک ماه رمضان

تلاوت قرآن در ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ در فصل نهم نزول قرآن در ماه رمضان و ترغیب به تلاوت آن و در فصل یازدهم مقدار تلاوت قرآن در این ماه بیان شده است:

دعای اللهم انی اسالک من فضلک (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (دعای هفتم دعای دیگری است که در هر روز ماه رمضان خوانده می شود):

تسبیحات ده گانه هر روز ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (سوم تسبیحات ده گانه هر روز ماه رمضان):

دعای اللهم هذا شهر رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل ششم دعا، تسبیح و صلوات بر پیامبر (ص) در هر روز از ماه رمضان (دعای دوم که در هر روز از ماه رمضان خوانده می شود):

ویژگی های روزه کامل از دیدگاه روایات

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل سوم ویژگی های روزه کامل از دیدگاه روایات:

آداب نیت روزه در ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل بیست و دوم و بیست و سوم: آداب نیت روزه در ماه رمضان:

فضیلت خوردن سحری در ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل بیستم فضیلت خوردن سحری در ماه رمضان:

ذکر یا عدتی فی کربتی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نوزدهم: دعاهاى وقت سحر در هر شب از ماه رمضان؛ سومین دعا(یا عدتی فی کربتی):

دعای سحر (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نوزدهم: دعاهاى وقت سحر در هر شب از ماه رمضان؛(دومین دعا، دعای سحر (دعای بهاء)):

دعای ابوحمزه ثمالی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نوزدهم: دعاهاى وقت سحر در هر شب از ماه رمضان (اولین دعا، دعای ابوحمزه ثمالی):

تلاوت سوره قدر و دخان در هر شب ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل شانزدهم: اعمال هر شب ماه رمضان براى درك شب قدر از جمله تلاوت سوره های قدر و دخان:

دعای هر شب ماه رمضان (اقبال لاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل چهاردهم: دعاهایی که در هر شب از ماه رمضان خوانده می شود دعای سوم دعایی است که اگر خوانده شود گناهان چهل ساله او آمرزیده می گردد:

دعای اللهم برحمتك في الصالحين (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل چهاردهم: دعاهایی که در هر شب از ماه رمضان خوانده می شود؛ دومین دعا که با دعای اللهم برحمتك في الصالحين آغاز می شود:

دعای افتتاح در هر شب ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل چهاردهم: دعاهایی که در هر شب از ماه رمضان خوانده می شود، ابتدا دعای افتتاح :

دعای بعد از نوافل ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل یازدهم: ترتيب انجام نوافل ماه رمضان بين نماز مغرب و عشا و دعاهاى هريك:

دعای یا علی یا عظیم (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل دهم: دعا در تعقیب نمازهای واجب از ماه رمضان، دعای بعد از هر نماز واجب:

دعای اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل دهم: دعا در تعقیب نمازهای واجب از ماه رمضان:

دعای موسوم به حج در ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نهم: دعا در تعقيب نماز مغرب شب اوّل ماه رمضان، دعای دیگری که در تمام شبهای رمضان بعد از نماز مغرب خوانده می شود (و موسوم به دعای حج است)

تلاوت سوره فتح در نماز مستحبی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل هفتم: قرائت قرآن در شب‌ هاى ماه رمضان براى دفع خطرهاى سال:

نماز مستحبی هزار رکعتی در ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سوم از اعمالی که برای داخل شدن به ماه رمضان انجام می گیرد؛ فصل ششم: اختلاف در ترتيب انجام نوافل ماه رمضان:

فضیلت افطاری دادن در ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سوم از اعمالی که برای داخل شدن به ماه رمضان انجام می گیرد؛ فصل اول: از فضیلت مهمانی افطار به روزه داران تا رعایت احتیاط در فراهم کردن افطاری..:

تلاوت قرآن در ماه رجب، شعبان و رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: بيستم تلاوت قرآن و اذکاری که به شرح آنها می پردازیم؛

دعای اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم اول اعمال شب و روز ماه از جمله این دعا که از امام صادق و امام کاظم علیهما السلام روایت شده است؛

دعای یا علی یا عظیم (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم اول اعمال هر شب و روز ماه؛ از جمله این دعا بعد از نمازهای واجب

دعای اللهم ادخل على اهل القبور السرور (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم اول اعمال هر شب و روز ماه خواندن این دعا که باعث آمرزش گناهان تا روز قیامت گردد؛

دعای موسوم به حج در ماه رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم اول اعمال هر شب و روز ماه؛ دعای موسوم به دعای حج به نقل از امام صادق علیه السلام

تلاوت قرآن در ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم اول اعمال هر شب و روز که یکی از آنها تلاوت قرآن است.

تهلیل در ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم اول اعمال هر روز و شب ذکرهای این ماه؛

دعاهای هنگام افطار (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان آداب و دعاهایی که هنگام افطار کردن خوانده می شود؛

فضیلت افطاری دادن در ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان؛ فضیلت افطاری دادن به روایت پیامبر صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام

صفحه‌ها