منوی اصلی

تشویق به جهاد

جهاد اصغر در احادیث

امام على عليه السلام: همانا جهاد يكى از درهاى بهشت است كه خداوند آن را براى اولياى خاص خود گشوده است. جهاد جامه تقوى و زره استوار خداوند و سپر محكم اوست.