منوی اصلی

عقل در نهج البلاغه

شرح نامه 31 نهج البلاغه: خودپسندی

شرح نامه 31 نهج البلاغه: خودپسندی

امام علی علیه السلام: بدان كه از خود راضى بودن، ضد درستى و رشد، و آفت عقلها است.

عقل و خرد

عقل و خرد در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: سرشارترين توانگرى، خردمندى است و بزرگ ترين تهيدستى نابخردى است.