منوی اصلی

دعای بعد از نماز شب

نافله نماز صبح (رساله باقیات الصالحات)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: بعد از خواندن نماز شب، برای نافله صبح آماده می شویم و در آخر این متن، دعایی برای بعد از نماز شب آورده شده است:

دعای امام سجاد (ع) بعد از نماز شب (رساله باقیات الصالحات)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: بعد از خواندن نماز نافله صبح، دعای دیگری برای بعد از نماز شب ذکر گردیده است که آن، دعای سی و دوم صحیفه سجادیه است:

سجده شکر بعد از نماز شب (رساله باقیات الصالحات)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: بعد از نماز شب، سجده شکر به جا آورده و برای برادران مومن خود با دعاهای ذکر شده دعا می کنیم:

دعای حزین بعد از نماز شب

ملحقات باقیات الصالحات؛ ذکر چند دعای موجز و عوذه های مختصر که از بحار نقل شده است پانزدهم دعاء حزين دعائى است شريف بعد از نماز شب خوانده مى شود :

تلاوت سوره قدر بعد از نماز شب (مصباح المتهجد)

مستحب است که بعد از پایان نماز شب، سوره قدر و اخلاص و دعاهایی که در زیر آمده است خوانده شود:

سجده شکر بعد از نماز شب (مصباح المتهجد)

بعد از نماز شب و نافله صبح که بیان گردید، کیفیت سجده شکر و دعاهایی که در آن می خوانیم را بیان می کنیم:

دعای بعد از نماز شب (مصباح المتهجد)

یکی دیگر از دعاهای بعد از نماز شب، دعای هجعت العیون است که در زیر می خوانیم:

دعای امام سجاد (ع) بعد از نماز شب (مصباح المتهجد)

بعد از خواندن نماز نافله صبح، دعای دیگری برای بعد از نماز شب ذکر گردیده است که آن، دعای سی و دوم صحیفه سجادیه است:

دعای بعد از نماز شب (بلدالامین)

دعایی دیگر بعد از نماز شب:

دعای امام باقر (ع) بعد از نماز شب (بلدالامین)

بعد از نماز شب دعاهایی ذکر شد یکی دیگر از این دعاها، دعای امام باقر علیه السلام است که می خوانیم:

دعای امام باقر (ع) بعد از نماز شب (مصباح المتهجد)

بعد از نماز شب دعاهایی ذکر شد یکی دیگر از این دعاها، دعای امام باقر علیه السلام است که می خوانیم:

استغفار امام سجاد (ع)

بعد از دعای استغفاری که از امام علی علیه السلام بیان شد، استغفاری از امام سجاد (ع) نیز روایت شده (در قسمت اعمال بعد از نماز شب) که می خوانیم:

استغفار امام علی (ع)

در کتاب بلدالامین این استغفار از امام علی علیه السلام روایت شده است (در قسمت اعمالی که بعد از نماز شب انجام می شود) که می خوانیم:

دعای ابن خانبه بعد از نماز وتر (مصباح المتهجد)

دعایی است که بعد از نماز وتر می خوانیم و از ابن خانبه روایت شده است:

دعای امام سجاد (ع) بعد از نماز شب (بلدالامین)

بعد از نماز شب، دعاهایی وارد شده است که یکی از آنها دعای سی و دوم صحیفه سجادیه در مقام اعتراف به گناه می باشد:

نماز وتر (مصباح المتهجد)

نماز شب؛ چگونگی خواندن ده رکعت نماز شب را بیان کردیم حال به خواندن نماز وتر که یک رکعت است و دعای قنوت آن می پردازیم:

دعای رکعت هشتم نماز شب (مصباح المتهجد)

بعد از خواندن دو رکعت چهارم، دعای زیر را که مخصوص بعد از تمام شدن دو رکعت چهارم یعنی رکعت هشتم است را می خوانیم:

نماز دو رکعت چهارم نماز شب (مصباح المتهجد)

بعد از دعای رکعت ششم نماز شب، به دو رکعت چهارم می رسیم و نمازش را به شرح زیر می خوانیم:

دعای بعد از رکعت چهارم نماز شب (مصباح المتهجد)

دعایی است که بعد از رکعت چهارم نماز شب می خوانیم:

دعای بعد از دو رکعت سوم (رکعت ششم) نماز نافله شب (مصباح المتهجد)

بعد از دو رکعت دوم و دعای رکعت چهارم که خواندیم، بعد از دو رکعت سوم که همان رکعت ششم نماز نافله شب می شود، دعای زیر را می خوانیم:

نماز دو رکعت دوم نماز شب (مصباح المتهجد)

بعد از دو رکعت اول، دو رکعت بعدی را به شرح زیر می خوانیم و همچنین دعاهای بعد از این دو رکعت را بیان می کنیم:

دعای بعد از هر رکعت نماز نافله شب (مصباح المتهجد)

مستحب است که بعد از خواندن هر رکعت از نماز نافله شب، دعای زیر را بخوانیم:

دعای امام رضا (ع) بعد از رکعت هشتم نماز شب (مصباح المتهجد)

دعایی است که از امام رضا علیه السلام روایت شده و بعد از رکعت هشتم نماز شب می خوانیم:

دعای بعد از دو رکعت اول نماز نافله شب (مصباح المتهجد)

نماز نافله شب (همان نماز شب است) و یازده رکعت است و به ترتیب دعاهایی که خوانده می شود را بیان می کنیم. ابتدا دعای بعد از دو رکعت اول نماز نافله شب را می خوانیم: